Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa học 12 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Trong các phản ứng giữa

Đề kiểm tra môn Hóa học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:

Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm giảm mạch polime?

A. Poli (vinyl clorua) + /.

B. Poli (vinyl axetat) + O/OH–, .

C. Cao su thiên nhiên + HCl/.

D. Amilozơ + O/H, .

Câu 2:

Cho dãy các chất: OH (phenol), (anilin),

COOH, COOH,

. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 5.    B. 2.

C. 3.    D. 4.

Câu 3:

Từ 4,2 tấn etilen người ta có thể thu được bao nhiêu tấn PVC biết hiệu suất của cả quá trình là 80%?

A. 5,7 tấn.    B. 7,5 tấn.

C. 5,5 tấn.    D. 5,0 tấn.

Câu 4:

Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là . Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 10,8 gam.     B. 9,4 gam.

C. 8,2 gam.     D. 9,6 gam.

Câu 5:

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli (phenol-fomanđehit).

B. Poli (metyl metacrylat).

C. Poli (vinyl clorua).

D. Poli etilen.

Câu 6:

Polime nào sau đây không chứa nitơ trong phân tử?

A. Poli (vinyl clorua).

B. Poli acrilonitrin.

C. Nilon-6,6.

D. Nilon-6.

Câu 7:

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức, hở cần đúng 10,08 lít (đktc). Vậy công thức của amin no đó là

A. .     B. .

C. .     D. .

Câu 8:

Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là

A. Polietilen.    B. Poli(vinyl clorua).

C. Amilopectin.    D. Nhựa bakelit.

Câu 9:

Với thuốc thử duy nhất là quỳ tím sẽ nhận biết được dung dịch các chất nào sau đây?

A. COOH; OH;

COOH.

B. COOH; OH;

.

C. ; COOH;

COOH.

D. ; OH;

COOH.

Câu 10:

Một phân tử polietilen có khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử polietilen này là

A. 20000.    B. 2000.

C. 1500.    D. 15000.

Câu 1:

Đáp án D

Amilozơ được tạo thành từ các gốc α–glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α – 1,4 – glucozit thành mạch dài, xoắn lại.

Sản phẩm khi thủy phân amilozơ đến cùng đó là các α–glucozơ.

Câu 2:

Đáp án C

Các chất phản ứng HCl gồm:

; COOH;

.

Câu 3:

Đáp án B

Câu 4:

Đáp án B

: = 0,1mol.

Do X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí ⇒ > 29 và làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh

+ NaOH →

COONa + ↑ + O.

= 0,1.94 = 9,4g.

Câu 5:

Đáp án A

+ Nhận thấy poli (metyl metacrylat), poli (vinyl clorua) và poli etilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

+ Poli (phenol-fomanđehit) điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

Câu 6:

Đáp án A

Poli (vinyl clorua) được tạo nên từ các monome là = CHCl nên không chứa N trong phân tử.

Câu 7:

Đáp án C

Câu 8:

Đáp án D

Nhựa bakelit có cấu trúc mạng lưới không gian.

Câu 9:

Đáp án B

A và C dùng quỳ tím chỉ nhận biết được COOH.

D dùng quỳ tím không nhận biết dược chất nào.

B: COOH; OH;

: dùng quỳ tím phân biệt:

+ Quỳ tím đổi sang màu đỏ

COOH;

+ Quỳ tím đổi sang màu xanh

;

+ Không làm đổi màu quỳ tím

OH.

Câu 10:

Đáp án B

Polietilen có dạng –(–)–n.

⇒ Hệ số polime hóa (n) = = 2000.