Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa học 12 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Phát biểu nào sau đây

Đề kiểm tra môn Hóa học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tinh bột và xenlulozơ đều có cấu tạo mạch phân nhánh.

B. Tinh bột và xenlulozơ thuộc loại polime và có khối lượng phân tử rất lớn.

C. Phân tử amilopectin trong tinh bột có cấu trúc xoắn dạng lò xo.

D. Phân tử amilozơ không tan trong nước nóng còn phân tử amilopectin thì ngược lại.

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam, sau đó cho qua tiếp dung dịch

Ca dư, thu được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại nào sau đây?

A. Este thuộc loại no.

B. Este thuộc loại không no.

C. Este thuộc loại no, đơn chức.

D. Este thuộc loại không no, đa chức.

Câu 3:

Cho dãy các chất axetanđehit, axeton, glucozơ, fructozơ, sacarozơ, mantozơ. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch

A. 2.     B. 3.

C. 4.     D. 5.

Câu 4:

Đốt cháy 6 gam X chỉ chứa chức este thu được 8,8 gam và 3,6 gam O. CTPT của este là

A. .     B. .

C. .     D. .

Câu 5:

Có hai este là đồng phân của nhau và đều do các axit và ancol no, đơn chức, mạch hở tạo thành. Để xà phòng hóa 22,2 gam hỗn hợp hai este nói trên phải dùng hết 12 gam NaOH nguyên chất (giả thiết là hiệu suất phản ứng đạt 100%). Cho biết công thức cấu tạo của hai este?

A.

.

B. .

C.

.

D. Câu A, B, C đều đúng.

Câu 6:

Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 75%, lượng sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch Ca thu được 40 gam kết tủa .Tính a gam?

A. 50 gam.     B. 24 gam.

C. 40 gam.     D. 48 gam.

Câu 7:

Để nhận biết hai chất béo: olein và panmitin. Người ta sẽ dùng dung dịch nào sau đây?

A. NaOH.     B. Brom.

C. HCl.     D. .

Câu 8:

Chất nào sau đây phản ứng được với cả Na, Cu/NaOH và / ?

A. glixerol.     B. glucozơ.

C. saccarozơ.     D. anđehit axetic.

Câu 9:

Từ chất nào sau đây không thể điều chế trực tiếp được ancol etylic?

A. glucozơ.     B. etyl axetat.

C. etilen.     D. tinh bột.

Câu 10:

Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng với dung dịch trong môi trường đun nóng.

B. Phản ứng với dung dịch NaCl.

C. Phản ứng với Cu ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.

D. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

Câu 1:

Đáp án B

Xenlulozơ có cấu tạo mạch thẳng ⇒ Loại A.

Phân tử amilopectin trong tinh bột có cấu trúc phân nhánh ⇒ Loại C

Phân tử amilozơ và amilopectin không tan trong nước nguội, tan 1 phần trong nước nóng tạo dung dịch keo ⇒ Loại D.

Câu 2:

Đáp án C

Cho sản phẩm cháy qua bình dư, khối lượng bình tăng chính là khối lượng nước bị giữ lại

Tiếp tục cho qua dung dịch Ca thì bị giữ lại.

Ta thấy = ⇒ Este no, đơn chức, mạch hở.

Câu 3:

Đáp án B

Các chất làm mất màu dung dịch là: axetanđehit; glucozơ; mantozơ.

Câu 4:

Đáp án A

= = 0,2 mol; Vậy este no, đơn chức, hở: (n ≥ 2).

BTKL: = = 6 - 0,2.12 - 0,2.2 = 3,2

= 0,2 mol ⇒ = 0,1 mol; = 60 (g/mol).

⇒ X là ().

Câu 5:

Đáp án B

= 0,3 mol ⇒ = 0,3 mol

= 22,2/0,3 = 74 ()

⇒ Hai este là

.

Câu 6:

Đáp án D

Câu 7:

Đáp án B

Dùng dung dịch . Chỉ olein có phản ứng:

( +

(

Câu 8:

Đáp án B

Câu 9:

Đáp án D

Từ tinh bột để điều chế ancol etylic phải qua 2 giai đoạn:

tinh bột → glucozơ → ancol etylic.

Câu 10:

Đáp án C

Saccarozơ và glucozơ trong phân tử đều có các nhóm -OH ancol cạnh nhau nên phản ứng được với Cu ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.