Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa học 12 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Những phản ứng hóa học

Đề kiểm tra môn Hóa học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:

Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđroxyl trong phân tử?

A. Phản ứng tạo 5 chức este.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu.

C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với

Cu khi đun nóng và phản ứng lên men rượu.

D. Phản ứng cho dung dịch xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu.

Câu 2:

Chỉ ra nhận định sai?

A. Chất béo là dầu, mỡ động, thực vật.

B. Chất béo là este ba chức của glixerol với các axit béo.

C. Muối hỗn hợp Na hoặc K của axit béo là thành phần chính của xà phòng.

D. Dầu mỡ bôi trơn máy móc, động cơ cũng là chất béo.

Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch Y. Trung hòa axit trong dung dịch Y sau đó cho thêm dung dịch

/ đư, đun nóng thu được 8,64 gam Ag. Thành phần phần trăm về khối lượng của glucozơ trong hỗn hợp X là

A. 51,3%.     B. 48,7%.

C. 24,35%.     D. 12,17%.

Câu 4:

Thủy phân xenlulozơ thu được

A. mantozơ.     B. glucozơ.

C. saccarozơ.     D. fructozơ.

Câu 5:

có số đồng phân este là

A. 4.     B. 5.

C. 6.    D. 7.

Câu 6:

Nhận định nào dưới đây không đúng về glucozơ và fructozơ?

A. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng được với hiđro tạo poliancol.

B. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với Cu tạo ra dung dịch phức đồng màu xanh lam.

C. Glucozơ có phản ứng tráng bạc vì nó có tính chất của nhóm –CHO.

D. Khác với glucozơ, fructozơ không có phản ứng tráng bạc vì ở dạng mạch hở nó không có nhóm –CHO.

Câu 7:

Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4g este bằng dung dịch NaOH thu được 4,1g muối. Este là

A. .

B. .

C. .

D. HCOOCH(.

Câu 8:

Thể tích dung dịch 96% (D = 1,52g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 29,7 kg xenlulozơ trinitrat là

A. 15 lít.     B. 1,439 lít.

C. 24,39 lít.     D. 12,952 lít.

Câu 9:

Metyl fomat có CTCT là

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 10:

Cho 23g OH tác dụng với 24g COOH (xúc tác đặc) với hiệu suất phản ứng 60%. Khối lượng este thu được là

A. 23,76g.    B. 26,4g.

C. 21,12g.    D. 22g.

Câu 1:

Đáp án A

Glucozơ tạo este có 5 gốc axit chứng tỏ trong phân tử có 5 nhóm – OH ancol (hiđroxyl).

Câu 2:

Đáp án D

Dầu mỡ bôi trơn máy móc, động cơ là ankan cao phân tử.

Câu 3:

Đáp án A

Trong đó:

Ta có hệ:

Câu 4:

Đáp án B

Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.

Câu 5:

Đáp án A

Độ bất bão hòa k = 1. Có 4 đồng phân este là:

;

HCOOCH(,

.

Câu 6:

Đáp án D

Tương tự glucozơ, fructozơ bị oxi hóa bởi dung dịch / . Đây là phản ứng của nhóm anđehit xuất hiện do trong môi trường bazơ, fructozơ chuyển thành glucozơ.

Câu 7:

Đáp án B

= 0,05 mol ⇒ = 4,1/0,05 = 82 (g/mol)

⇒ R = 15 (tức - ).

Vậy este là: .

Câu 8:

Đáp án D

Câu 9:

Đáp án D

Metyl fomat: .

Câu 10:

Đáp án C

Giả sử H = 100% thì axit hết, số mol sản phẩm tính theo số mol axit.

H = 60% ⇒ = 0,4.88.60% = 21,12g.