Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa học 12 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1: Cho anilin vào nước, lắc

Đề kiểm tra môn Hóa học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:

Cho anilin vào nước, lắc đều. Thêm lần lượt dung dịch HCl dư, rồi dung dịch NaOH dư, hiện tượng quan sát được là

A. dung dịch bị đục, sau đó trong suốt.

B. lúc đầu trong suốt, sau đó bị đục, rồi phân lớp.

C. dung dịch bị đục, rồi trong suốt, sau đó bị đục.

D. lúc đầu trong suốt, sau đó phân lớp.

Câu 2:

Polime nào sau đây không phải là thành phần chính của chất dẻo?

A. Poli (vinyl clorua).

B. Poli (metyl metacrylat).

C. Poliacrilonitrin.

D. Polietilen.

Câu 3:

Công thức phân tử của đimetylamin là

A. N.    B. .

C. N.    D. N.

Câu 4:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

A. Glyxin.    B. Anilin.

C. Metylamin.    D. Phenol.

Câu 5:

PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,… PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Vinyl axetat.    B. Vinyl clorua.

C. Acrilonitrin.    D. Propilen.

Câu 6:

Cho dãy các chất: (a) , (b) , (c) (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là

A. (c), (b), (a).     B. (b), (a), (c).

C. (c), (a), (b).     D. (a), (b), (c).

Câu 7:

Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 2,550.    B. 3,425.

C. 4,725.    D. 3,825.

Câu 8:

Ở một loại polietilen

(-- có phân tử khối là 420000. Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó là

A. 15290.    B. 17886.

C. 12300.    D. 15000.

Câu 9:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức, mạch hở thu được và hơi nước theo tỉ lệ

: = 1:2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của 2 amin đó là

A. .    

B. .

C. .    

D. .

Câu 10:

Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 16,8.    B. 18,6.

C. 20,8.     D. 20,6.

Câu 1:

Đáp án C

- Cho anilin vào nước, lắc đều: anilin hầu như không tan (dung dịch đục)

- Nhỏ dung dịch HCl tới dư vào, anilin tan dần được dung dịch trong suốt vì xảy ra phản ứng: + HCl → Cl (muối phenylamoni clorua tan).

- Sau đó, cho dung dịch NaOH tới dư vào → tạo lại anilin → làm dung dịch bị vẩn đục như lúc đầu: Cl + NaOH → ↓ + NaCl + O.

Câu 2:

Đáp án C

Poliacrilonitrin là thành phần của tơ nitron,

Tơ nitron có tính chất là dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét.

Câu 3:

Đáp án D

Đimetylamin: ⇒ công thức phân tử tương ứng là N.

Câu 4:

Đáp án C

+ Glyxin: COOH: có môi trường trung tính, pH = 7 không làm quỳ tím đổi màu.

+ Anilin () và phenol

(OH) là các bazơ, axit rất yếu, đều không có khả năng làm quỳ tím chuyển màu.

⇒ A, B, D đều không thỏa mãn.

Câu 5:

Đáp án B

Poli (vinyl clorua) (PVC) được tổng hợp trực tiếp từ vinyl clorua.

=CH-Cl[--CH(Cl)-].

Câu 6:

Đáp án C

Amin no

Amin no, mạch hở thể hiện tính bazơ mạnh hơn amoniac do gốc ankyl có tác dụng làm tăng cường lực bazơ.

Amin no bậc II (đính với hai gốc ankyl) có tính bazơ mạnh hơn amin no bậc I.

Amin thơm

Amin thơm có nguyên tử N ở nhóm amin đính trực tiếp vào vòng benzen. Gốc phenyl có tác dụng làm suy giảm tính bazơ, do vậy amin thơm có lực bazơ rất yếu, yếu hơn amoniac.

Thứ tự lực bazơ tăng trong dãy:

(c) (anilin) < (a)

< (b) .

Câu 7:

Đáp án D

Bảo toàn khối lượng có:

= +

→ m = 2 + 0,05.36,5 = 3,825 gam.

Câu 8:

Đáp án D

⇒ Hệ số polime hóa (n) = 420000/28 = 15000.

Câu 9:

Đáp án A

: = 1:2

⇒ nếu = 1 mol ⇒ = 2 mol.

Đốt 2 amin no, đơn chức, mạch hở có dạng N có

⇒ phải có 1 amin có 1C là N (metyl amin) ⇒ chỉ có đáp án A thỏa mãn.

Câu 10:

Đáp án C

= 75 + 89 - 18 = 146 ⇒ = = 0,1 mol.

Muối sau phản ứng là:

COONa 0,1 mol và

CH()COONa 0,1 mol

= 0,1.(97 + 111) = 20,8 gam.