Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12,

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

C = 12, H = 1, O = 16, Fe = 56, Cu = 64, Al = 27, Cr = 52.

Câu 1:

không

Dung dịch Ba( phản ứng với dung dịch nào sau đây xuất hiện kết tủa?

A. Dung dịch Ba.

B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch HCl.

D. Dung dịch .

Câu 2:

Tính chất vật lí của kim loại không do các electron tự do quyết định là

A. tính dẫn điện.

B. ánh kim.

C. khối lượng riêng.

D. tính dẫn nhiệt.

Câu 3:

Trong công nghiệp, hai kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất của chúng là

A. Al và Fe.

B. Na và Fe.

C. Cu và Ag.

D. Na và Al.

Câu 4:

Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Hòa tan hoàn toàn Z vào dung dịch (loãng, dư), thu được khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là

A. .

B. .

C. .

D. và Fe(.

Câu 5:

Đồng thau là hợp kim

A. Cu – Zn.

B. Cu – Ni.

C. Cu – Sn.

D. Cu – Au.

Câu 6:

Khử hoàn toàn m gam cần vừa đủ 3,36 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được sau phản ứng là

A. 8,4.

B. 5,6.

C. 2,8.

D. 16,8.

Câu 7:

Cho các nhận xét sau:

(1) Al và Cr đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

(2) Dẫn khí đến dư vào dung dịch Ca thì cuối cùng thu được kết tủa.

(3) Kim loại dẫn điện tốt nhất là Au.

(4) Thêm NaOH vào dung dịch thì thu được kết tủa màu trắng xanh.

(5) Để phân biệt Al và ta có thể dùng dung dịch NaOH.

không

Số nhận xét đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu 8:

sai?

Nhận định nào sau đây là

A. Ở nhiệt độ thường, Ni bền với không khí và nước.

B. Kẽm là kim loại hoạt động, có tính khử mạnh hơn sắt.

C. Thiếc ở ô 50, nhóm IVA, chu kì 5 của bảng tuần hoàn.

D. Kẽm là kim loại lưỡng tính.

Câu 9:

Một mẫu khí thải được sục vào dung dịch , thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải gây ra?

A. S.

B. .

C. .

D. .

Câu 10:

Nhúng một tấm Fe có khối lượng 12g vào dung dịch , sau một thời gian khối lượng của tấm kim loại tăng lên so với ban đầu là 0,5g. Hàm lượng Fe trong tấm sắt sau phản ứng là

A. 96,0%.

B. 68,0%.

C. 90,5%.

D. 56,5%.

Câu 11:

Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 13,44 lít khí (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là

A. 21,6 gam Al và 9,6 gam .

B. 5,4 gam Al và 25,8 gam .

C. 16,2 gam Al và 15,0 gam .

D. 10,8 gam Al và 20,4 gam .

Câu 12:

Để phân biệt hai dung dịch và Mg( đựng trong hai lọ riêng biệt, ta có thể dùng dung dịch

A. HCl.

B. NaOH.

C. NaCl.

D. .

Câu 13:

Khi dẫn từ từ khí đến dư vào dung dịch Ca thấy có

A. bọt khí và kết tủa trắng.

B. bọt khí bay ra.

C. kết tủa trắng xuất hiện.

D. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần.

Câu 14:

Sục 2,24 lít khí (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn trong dung dịch có chứa

A. .

B. .

C. .

D. và NaOH.

Câu 15:

Trong các năng lượng sau đây, nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng sạch?

A. Nhiệt điện, hạt nhân, mặt trời.

B. Thủy điện, gió, mặt trời.

C. Hóa thạch, mặt tròi, thủy điện.

D. Thủy điện, gió, nhiệt điện.

Câu 1 (1,5điểm):

Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch sau: KCl, , chứa trong các lọ riêng biệt, mất nhãn.

Câu 2 (2 điểm):

Cho 10 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thấy thu được 0,672 lít khí ở đktc. Lấy phần chất rắn còn lại tác dụng với lượng dư HCl (khi không có không khí) thu được 3,808 lít khí ở đktc. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 3 (2 điểm):

Điện phân nóng chảy với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Tính giá trị của m.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đ/a C C D D A B A D A B D B D A B
Ba( + 2HCl → + ↑ + O

Chọn đáp án C.

Câu 2:

Khối lượng riêng của kim loại không do các electron tự do quyết định. Chọn đáp án C.

Câu 3:

Trong công nghiệp, Na và Al được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất của chúng. Chọn đáp án D.

Câu 4:

+ Fe( → Ag + Fe(

Z là Ag.

3Ag + + NO + O. Chọn đáp án D.

Câu 5:

Đồng thau là hợp kim Cu – Zn. Chọn đáp án A.

Câu 6:

= 0,1.56 = 5,6 gam. Chọn đáp án B.

Câu 7:

(1) Sai vì Cr không tác dụng được với dung dịch NaOH.

(2) Sai vì dư thì Ca + → Ca( ⇒ không thu được ↓.

(3) Sai vì kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

(4) Đúng vì: + 2NaOH → 2NaCl + Fe↓ (trắng xanh).

(5) Đúng vì:

⇒ sủi bọt khí không màu là Al, còn lại là .

⇒ (1), (2) và (3) sai ⇒ chọn đáp án A.

Câu 8:

sai

Nhận định : “Kẽm là kim loại lưỡng tính”. Chọn đáp án D.

Câu 9:

+ S → CuS (↓ đen) + . Chọn đáp án A.

Câu 10:

= 64a – 56a = 0,5 → a = 0,0625 mol

. Chọn đáp án B.

Câu 11:

Bảo toàn e: 3. = 2. = 0,4 mol → = 0,4.27 = 10,8 gam. Chọn đáp án D.

Câu 12:

Dùng dung dịch NaOH, xuất hiện kết tủa trắng → Mg(, không hiện tượng là . Chọn đáp án B.

Câu 13:

+ Ca ↓ + O

↓ + O + dư → Ca(. Chọn đáp án D.

Câu 14:

Đặt . Sau phản ứng thu được 2 muối . Chọn đáp án A.

Câu 15:

Nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng sạch: Thủy điện, gió, mặt trời. Chọn đáp án B.

Câu 1 (1,5điểm):

Đánh số thứ tự từng lọ, trích mỗi lọ một ít sang ống nghiệm đánh số tương ứng.

Dùng làm thuốc thử, ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là .

Không hiện tượng là: KCl và (I)

+ ↓ + 2NaCl

Phân biệt nhóm I, dùng , ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là KCl, không hiện tượng là

+ KCl → AgCl ↓ +

Câu 2 (2 điểm):

Gọi số mol Fe, Cr và Al lần lượt là x, y và z (mol)

→ 56x + 52y + 27z = 10 (1)

Giải hệ được: x = 0,155, y = 0,015, z = 0,02

Tính được = 86,8%; = 7,8%; = 5,4%.

Câu 3 (2 điểm):

Trong 2,24 lít X: = 0,02 mol; nCO = 0,08 mol;

Nếu X chỉ có CO và thì

Trong X = 0,6 (Kmol). Ta có hpt:

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.