Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 45 phút Cho nguyên tử khối một số nguyên tố: H =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối một số nguyên tố:

H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Ba = 137, Cu = 64, Ag = 108.

Câu 1:

không

Trường hợp nào dưới đây có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính có trong quặng?

 A. Manhetit chứa .

 B. Pirit sắt chứa .

 C. Hematit nâu chứa .O

 D. Xiđerit chứa .

Câu 2:

Điện phân nóng chảy với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 108,0.

 B. 67,5.

 C. 54,0.

 D. 75,6.

Câu 3:

Để luyện được 500 tấn thép cacbon (thành phần gồm Fe và C) chứa 1,4% C, cần dùng x tấn quặng hematit đỏ chứa 0% tạp chất trơ. Hiệu suất quá trình là 75%. Giá trị của x là

 A. 939,05.

 B. 528,21.

 C. 1878,10.

 D. 1056,43.

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm: Al, , Al. X tan hoàn toàn trong

 A. đặc, nguội, dư.

 B. dd NaOH dư.

 C. dd dư.

 D. đặc, nguội.

Câu 5:

Cho phản ứng sau: a Al + b → c Al( + d O + e O. Sau khi cân bằng, tổng giá trị của (a + b + d) là

 A. 41.

 B. 23.

 C. 25.

 D. 14.

Câu 6:

Nung nóng m gam hỗn hợp Al và (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí (ở đktc).

- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí (ở đktc). Giá trị của m là

 A. 22,75

 B. 21,40.

 C. 29,40.

 D. 29,43.

Câu 7:

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do

 A. Nhôm là kim loại thụ động trong đặc nguội và đặc, nguội.

 B. Nhôm có tính dẫn điện tốt.

 C. Có màng oxit bền vững bảo vệ.

 D. Có màng hiđroxit Al bền vững bảo vệ.

Câu 8:

Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong nhuộm vải … Công thức hoá học của phèn chua là

 A. .(.O.

 B. ..O.

 C. NaFe(.O.

 D. .(.O.

Câu 9:

Fe phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

 A. NaOH; C; ; .

 B. ; .

 C. ; S.

 D. ;

Câu 10:

Quặng nào sau đây là tốt nhất để luyện Gang?

 A. .

 B. .

 C. .O.

 D. .

Câu 11:

Phát biểu nào sau đây đúng?

 A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính.

 B. Al là một hiđroxit lưỡng tính.

 C. , đều là chất lưỡng tính.

 D. Al tan trong dung dịch dư.

Câu 12:

không

Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

 A. Al tác dụng với nung nóng.

 B. Al tác dụng với CuO nung nóng.

 C. Al tác dụng với nung nóng.

 D. Al tác dụng với axit đặc nóng.

Câu 13:

không phải

Tính chất vật lí nào sau đây là tính chất vật lí của Al?

 A. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

 B. Kim loại nhẹ.

 C. Có tính nhiễm từ.

 D. Màu trắng, dẻo.

Câu 14:

Khi nung Fe với iốt trong môi trường trơ thu được sản phẩm X. Công thức của X là

 A. .

 B. I.

 C. .

 D. .

Câu 15:

Xét 2 phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:

.Hai chất X, Y theo thứ tự lần lượt là

 A. HCl, .

 B. , HCl.

 C. , .

 D. , .

Câu 16:

Có các kim loại Cu, Al, Fe và các dung dịch muối , Fe(, . Kim loại tác dụng được với 2 trong 3 dung dịch muối là

 A. Cu.

 B. Al .

 C. Fe.

 D. Al, Fe.

Câu 17:

Khi cho bột sắt vào dd dư, hãy cho biết có những phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm?

 Fe + + 2Ag↓(1)

 Fe + + 3Ag↓(2)

 Fe + (3)

+ + Ag↓(4)

 A. (2) và (3).

 B. (1) và (3).

 C. (1).

 D. (1) và (4).

Câu 18:

Quặng chính để sản xuất Al là?

 A. Boxit.

 B. Saphia.

 C. Đất sét.

 D. Mica.

Câu 19:

Al không tan trong dung dịch nào sau đây?

 A. đặc, nóng.

 B. NaOH.

 C. loãng.

 D. đặc, nguội.

Câu 20:

Đốt Fe dư trong hơi Brom thu được hỗn hợp gồm 2 chất rắn. Hãy cho biết thành phần của chất rắn đó:

 A. và Fe.

 B. , .

 C. và Fe.

 D. .

Câu 21:

Biết cấu hình của là: [Ar]. Tổng số e trong nguyên tử của Fe là

 A. 26.

 B. 23.

 C. 15.

 D. 56.

Câu 22:

Nung hỗn hợp bột gồm Al và trong bình kín (không có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp X. Cho X vào nước vôi trong dư, thấy không có khí thoát ra. Vậy hỗn hợp X gồm

 A. , , Fe.

 B. , Fe.

 C. , , Al.

 D. , Fe, Al.

Câu 23:

Cho các hợp kim sau: Al-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li, số hợp kim Fe bị ăn mòn trước là

 A. 3.

 B. 1.

 C. 2.

 D. 4.

Câu 24:

Cho m gam hỗn hợp G gồm: Na, Al, Fe vào nước dư thu được 4,48 lít khí (ở đktc).

Mặt khác cho m gam G ở trên vào dung dịch NaOH dư thu được 7,84 lít khí (ở đktc) và dung dịch X, chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào đặc, nóng thu được 5,04 lít khí (ở đktc).

Giá trị của m là

 A. 23,9.

 B. 47,8.

 C. 16,1.

 D. 32,2

Câu 25:

Quá trình tạo Gang và tạo xỉ xảy ra ở bộ phận nào của Lò cao?

 A. Thân lò.

 B. Phía trên của nồi lò.

 C. Bụng lò.

 D. Nồi lò.

Câu 26:

Cho các khẳng định sau:

(1)Al là kim loại nặng hơn Ba.

(2) Al là kim loại dẫn điện bằng 2/3 Cu và nhẹ bằng 1/3 Cu.

(3)Al là kim loại dẻo nhất trong các kim loại.

(4)Trong điện phân nóng chảy, Al sinh ra ở trạng thái lỏng.

Khẳng định đúng là

 A. (2) và (4).

 B. (1) và (4).

 C. (2) và (3).

 D. (1), (3) và (4).

Câu 27:

Cho m gam Fe vào dung dịch HCl dư thu được 5,04 lít khí ở đktc. Giá trị của m là

 A. 8,4.

 B. 12,6.

 C. 6,3.

 D. 5,04.

Câu 28:

Cho 0,01 mol Fe vào 50ml dung dịch 1M khi phản ứng kết thúc khối lượng thu được là

 A. 3,6.

 B. 3,24.

 C. 2,16.

 D. 1,08.

Câu 29:

Tính chất nào sau đây là tính chất chung của các hợp chất: FeO, , ?

 A. Tính lưỡng tính.

 B. Tính oxi hóa và tính khử.

 C. Tính khử.

 D. Tính oxi hoá.

Câu 30:

Cho 5,6 gam Fe tác dụng với loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

 A. 3,36.

 B. 6,72.

 C. 1,493.

 D. 2,24.

Câu 1.

A

Manhetit chứa .

Câu 2.

D

Vậy khí X có thể có: CO;

Đặt số mol của CO; có trong 2,24 lít khí X lần lượt là a, b và c (mol)

= 16.2 = 32 → = 28a + 44b + 32c = 32.0,1 = 3,2 (gam) (2)

Sục X vào Ca dư:

→ n↓ = b = 0,02 (mol) (3)

Từ (1); (2) và (3) có: a = 0,06; b = 0,02 và c = 0,02.

Bảo toàn O có số mol thu được sau điện phân là:

= 2800.27 = 75600 gam = 75,6 kg.

Câu 3.

A

 Ta có sơ đồ:

→ 2Fe

 160g → 2.56g

 x tấn → 500.98,6% tấn

Câu 4.

B

 2Al + 2NaOH + O → +

+ 2NaOH → + O

 Al + NaOH → + O

Câu 5.

A

 8 Al + 30 → 8 Al( + 3 O + 15 O

 → a + b + d = 8 + 30 + 3 = 41.

Câu 6.

A

Hỗn hợp sau phản ứng phản ứng với NaOH → sau khi nung nóng hỗn hợp có Al dư. Chất rắn Y gồm Al dư; Fe;

Phần 2:

Áp dụng định luật bảo toàn electron:

Phần 1:

Áp dụng định luật bảo toàn electron:

Câu 7.

C

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước do nhôm có màng oxit bảo vệ.

Câu 8.

D

Phèn chua: .(.O.

Câu 9.

C

Câu 10.

D

Quặng có hàm lượng sắt cao nhất khi luyện gang sẽ có hiệu quả cao nhất.

→ Quặng tốt nhất đề luyện gang là .

Câu 11.

B

A sai vì không có khái niệm kim loại lưỡng tính.

C sai vì không phải là chất lưỡng tính.

D sai vì Al không tan trong dư.

Câu 12.

D

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng của nhôm với oxit kim loại

→ Al tác dụng với axit đặc nóng không phải là phản ứng nhiệt nhôm.

Câu 13.

C

Nhôm không có tính nhiễm từ.

Câu 14.

C

Câu 15.

C

Câu 16.

A

 Cu + → không phản ứng

 2Cu + +

 Cu + → Cu( + 2Ag.

Câu 17.

D

Câu 18.

A

Quặng chính để sản xuất nhôm là quặng boxit.

Câu 19.

D

Al bị thụ động hóa trong đặc, nguội.

Câu 20.

C

Câu 21.

A

 Fe → + 3e

→ Cấu hình electron của Fe là: [Ar].

Vậy số electron trong nguyên tử Fe là: 26.

Câu 22.

B

Do khi cho X vào nước vôi trong dư không thấy có khí thoát ra nên trong X không có Al dư.

Lại có phản ứng hoàn toàn nên X là và Fe.

Câu 23.

C

Fe bị ăn mòn trước khi điện cực còn lại là chất có tính khử yếu hơn

Hợp kim trong đó Fe bị ăn mòn trước là: Fe-C (III); Sn-Fe (IV).

Câu 24.

C

Gọi số mol Na, Al và Fe có trong m gam G lần lượt là x, y và z (mol)

Do khi cho G vào nước thu được số mol khí ít hơn khi cho G vào NaOH dư nên khi cho G vào nước dư chỉ có Na phản ứng hết.

PTHH:

Cho G vào KOH dư, Na và Al phản ứng hết, chất rắn Y là Fe không phản ứng.

Thay (1) vào (2) được: y = 0,2 (mol).

Cho Y vào đặc, nóng có phản ứng:

Vậy m = 0,1. 23 + 0,2.27 + 0,15.56 = 16,1 (gam).

Câu 25.

C

Quá trình tạo gang và xỉ xảy ra ở bụng lò.

Câu 26.

A

(1) sai Al nhẹ hơn Ba.

(3) sai vì Au dẻo hơn Al.

Câu 27.

B

Câu 28.

B

Câu 29.

D

FeO, , đều có tính oxi hóa.

Câu 30.

D

Bảo toàn electron có: 3. = 3. = = 0,1 mol

→ V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.