Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 45 phút Cho nguyên tử khối: H = 1, N = 14,

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối:

H = 1, N = 14, O = 16, S = 32, Mg = 24, Fe = 64, Fe = 56, Cl = 35,5, Cr = 52, Al = 27, Na = 23, K = 39, Zn = 65, Mn = 55.

Câu 1:

không

Crom tan được trong dung dịch

 A. đặc, nguội.

 B. đặc, nóng.

 C. HCl đặc.

 D. HBr đặc, nguội.

Câu 2:

Đốt Fe trong khí clo thiếu thu được hỗn hợp gồm 2 chất rắn. Thành phần của chất rắn đó là

 A. .

 B. Fe, , .

 C. và Fe.

 D. và Fe.

Câu 3:

Thuốc thử duy nhất để nhận biết các dung dịch: , , ,

 A. Dung dịch loãng.

 B. Quỳ tím.

 C. Dung dịch Ba dư.

 D. Dung dịch HCl.

Câu 4:

Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch 0,5M. Giá trị của V là

 A. 20.

 B. 80.

 C. 60.

 D. 40.

Câu 5:

Khối lượng tác dụng vừa đủ với 0,6 mol trong môi trường loãng là

 A. 26,4 gam.

 B. 29,4agam.

 C. 27,4 gam.

 D. 28,4 gam.

Câu 6:

Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm , tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của trong hỗn hợp X là

 A. 50,67%.

 B. 36,71%.

 C. 66,67%.

 D. 20,33%.

Câu 7:

Cho 5,2 gam Cr tác dụng với loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). V có giá trị là

 A. 3,36.

 B. 6,72.

 C. 2,24.

 D. 4,48.

Câu 8:

Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% để có thể luyện được 800 tấn gang có hàm lượng 95%? Biết lượng Fe hao hụt trong sản xuất là 1%.

 A. 5213,61 tấn.

 B. 1325,16 tấn.

 C. 3512,61 tấn.

 D. 2351,16 tấn.

Câu 9:

Tính chất nào sau đây là tính chất chung của các hợp chất: FeO, , Fe, Fe?

 A. Tính khử.

 B. Tính bazơ.

 C. Tính oxi hoá.

 D. Tính axit.

Câu 10:

Hoà tan hỗn hợp 3 kim loại gồm Al, Fe và Cr vào dung dịch NaOH dư, thu được 6,72L khí và 10,8g chất rắn. Cho chất rắn này tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 4,48L khí. Các chất khí đo ở đktc. Hàm lượng %Cr có trong hỗn hợp ban đầu là

 A. 35,21.

 B. 33,33.

 C. 32,1.

 D. 34,57.

Câu 11:

Có các kim loại Cu, Ag, Fe và các dung dịch muối Cu(, Fe(, . Kim loại nào tác dụng được với cả 3 dung dịch muối ?

 A. Cu, Fe.

 B. Cu.

 C. Ag .

 D. Fe.

Câu 12:

Khi cho bột sắt dư vào dd , hãy cho biết có những phản ứng nào sau đây xảy ra?

 Fe + + 2Ag↓(1)

 Fe + + 3Ag↓(2)

 Fe + (3)

+ + Ag↓(4)

 A. (1) (4) và (3).

 B. (2) và (3).

 C. (1).

 D. Đáp án khác.

Câu 13:

Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

 A. 3,20.

 B. 3,84.

 C. 1,92.

 D. 0,64.

Câu 14:

không phải

Tính chất vật lí nào sau đây là tính chất vật lí của sắt?

 A. Có tính nhiễm từ.

 B. Màu trắng xám, giòn, dễ rèn.

 C. Kim loại nặng.

 D. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Câu 15:

Các số oxi hoá đặc trưng của Crom trong hợp chất là

 A. +2, +4, +6.

 B. +2, +3, +6.

 C. +3, +4, +6.

 D. +1, +2, +4, +6.

Câu 16:

Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm , MgO, ZnO trong 500 ml axit 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là

 A. 5,81 gam.

 B. 6,81 gam.

 C. 4,81 gam.

 D. 3,81 gam.

Câu 17:

Dãy chất nào sau đây phản ứng với cả 2 dung dịch HCl và KOH?

 A. ZnO, , Cr.

 B. ZnO, , Cr.

 C. ZnO, , Cr.

 D. , ZnO, Cr.

Câu 18:

không

Trường hợp nào dưới đây có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính có trong quặng?

 A. Pirit chứa .

 B. Manhetit chứa .

 C. Xiđerit chứa .

 D. Hematit nâu chứa .

Câu 19:

không

Phản ứng nào sau đây đúng?

 A. 2FeO + ( + + O.

 B. + ( + O.

 C. 2Fe + ( + + O.

 D. + + .

Câu 20:

Cho sơ đồ phản ứng sau : chất X + + + O. Hãy cho biết, chất X có thể là chất nào trong số các chất sau:

 A. .

 B. Fe.

 C. FeS.

 D. Tất cả đều thoả mãn.

Câu 21:

đúng:

Chọn câu

 A. Khi thêm dung dịch bazơ vào muối cromat màu vàng sẽ tạo thành đicromat có màu da cam.

 B. Khi thêm dung dịch bazơ vào muối cromat màu da cam sẽ tạo thành đicromat có màu vàng.

 C. Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat màu da cam sẽ tạo thành đicromat có màu vàng.

 D. Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat màu vàng sẽ tạo thành đicromat có màu da cam.

Câu 22:

Biết cấu hình của Fe là: . Vị trí của Fe trong bảng tuần hoàn là

 A. Ô: 20, chu kì: 3, nhóm VIIIA.

 B. Ô: 26, chu kì: 4, nhóm VIIIB.

 C. Ô: 26, chu kì: 4, nhóm IIA.

 D. Ô: 25, chu kì: 3, nhóm IIB.

Câu 23:

Khi đốt Fe với bột lưu huỳnh trong điều kiện không có oxi thu được chất X. Hãy cho biết công thức của X.

 A. FeS.

 B. .

 C. S3.

 D. Cả hỗn hợp 3 chất.

Câu 24:

Hỗn hợp X gồm Al, , Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong

 A. dư.

 B. NaOH dư.

 C. HCl dư.

 D. dư.

Câu 25:

Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng khối lượng khí thu được tăng thêm so với khối lượng khí ban đầu 4,8 gam. Công thức của oxit sắt là

 A. .

 B. FeO.

 C. .

 D. .

Câu 26:

Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: /Mg; /Fe; /Cu; /; /Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion trong dung dịch là

 A. Mg, , Ag.

 B. Fe, Cu, .

 C. Mg, Cu, .

 D. Mg, Fe, Cu.

Câu 27:

không

Phản ứng nào sau đây đã được viết đúng?

Câu 28:

Xét phương trình phản ứng:

Hai chất X, Y lần lượt là

 A. HCl, .

 B. dư, .

 C. , .

 D. , .

Câu 29:

Hoà tan hoàn toàn 1,84 gam hỗn hợp Fe và Mg trong lượng dư dung dịch thấy thoát ra 0,04 mol khí NO duy nhất(đktc). Số mol Fe và Mg trong hỗn hợp lần lượt là

 A. 0,03 mol và 0,03 mol.

 B. 0,01 mol và 0,03 mol.

 C. 0,03 mol và 0,02 mol.

 D. 0,02 mol và 0,03 mol.

Câu 30:

Tìm câu phát biểu đúng:

 A. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) chỉ có tính khử.

 B. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) chỉ có tính khử và tính oxi hoá.

 C. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) chỉ có tính oxi hoá .

 D. Fe chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) chỉ có tính khử.

Câu 1.

A

Crom bị thụ động hóa trong đặc, nguội.

Câu 2.

D

Do thiếu nên Fe dư, hỗn hợp sau phản ứng gồm: và Fe dư.

Câu 3.

C

Dùng Ba

+ Có kết tủa xanh →

+ → Cu

+ Có kết tủa nâu đỏ →

+ → Fe

+ Có kết tủa trắng hơi xanh, để trong không khí chuyển dần sang màu nâu đỏ.

+ → Fe

 4Fe + + O → 4 Fe (↓ nâu đỏ)

+ Có kết tủa màu lục xám xuất hiện, sau đó kết tủa tan dần trong Ba dư.

+ → Cr

 Cr↓ + + O

Câu 4.

D

Câu 5.

B

Bảo toàn electron có:

Khối lượng là: m = 0,1.294 = 29,4 (gam)

Câu 6.

B

Gọi số mol , trong X lần lượt là x, y và z (mol)

= 41,4 gam → 160x + 152y + 102z = 41,4 (1)

Cho X tác dụng với NaOH đặc dư, có không phản ứng

Khử X bằng Al có phản ứng:

Câu 7.

C

Bảo toàn electron có: 3. = 3. = nCr = 0,1 (mol)

= 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Câu 8.

B

Lượng Fe hao hụt trong sản xuất là 1% nên H = 99%.

Khối lượng sắt có trong 800 tấn gang chứa 95% sắt là : 800.95% = 760 (tấn).

Khối lượng sắt thực tế cần phải có là : = 767,68 (tấn).

Khối lượng quặng manhetit cần dùng là : = 1325,163 (tấn).

Câu 9.

B

 FeO; : oxit bazơ

 Fe, Fe: bazơ.

Câu 10.

C

Gọi số mol Al, Fe và Cr trong hỗn hợp lần lượt là x, y và z (mol)

Cho hỗn hợp kim loại vào NaOH dư chỉ có Al phản ứng

→ x = 0,2 (mol) (1)

Chất rắn sau phản ứng gồm Fe và Cr

→ 56y + 52z = 10,8 (2)

Cho Fe và Cr tác dụng với HCl có phản ứng:

Câu 11.

B

 Cu + Cu( → không phản ứng

 Cu + 2Fe( → Cu( + 2Fe(

 Cu + → Cu( + 2Ag.

Câu 12.

C

Do bột sắt dư, nên sản phẩm thu được là và Ag.

Câu 13.

C

Ta có các phương trình:

Dung dịch X có: Fe(: 0,06 mol và Fe( 0,06 mol

Cho Cu vào X có phản ứng:

Câu 14.

B

Sắt dẻo.

Câu 15.

B

Crom có số oxi hóa từ +1 đến +6 trong đó số oxi hóa đặc trưng là +2; +3; +6.

Câu 16.

B

Ta có: = = 0,05 (mol)

= = 2,81 – 0,05.16 = 2,01 (gam)

= + = 2,01 + 0,05.96 = 6,81 (gam).

Câu 17.

D

A, B sai do là oxit axit không tác dụng với HCl.

C sai do Cr không có tính lưỡng tính, không tác dụng được với NaOH.

Câu 18.

D

Hemantit nâu: .O.

Câu 19.

B

+ ( + + O.

Câu 20.

A

+ + + O.

Câu 21.

D

+ + O

Câu 22.

B

Fe ở ô 26 do (z = 26); chu kỳ 4 (do có 4 lớp electron); nhóm VIIIB (do có 8 electron hóa trị, nguyên tố d).

Câu 23.

A

Câu 24.

C

Câu 25.

A

Khối lượng khí tăng lên so với ban đầu chính là khối lượng O trong oxit.

Đặt công thức oxit sắt là . Ta có:

x : y = : = 0,2 : 0,3 = 2 : 3.

Vậy oxit sắt là: .

Câu 26.

D

Câu 27.

C

Câu 28.

C

Câu 29.

D

Gọi số mol Fe và Mg trong hỗn hợp lần lượt là x và y (mol)

= 1,04 gam → 56x + 24y = 1,84 (1)

Bảo toàn electron có: 3. + 2. = 3. → 3x + 2y = 0,12 (2)

Từ (1) và (2) có: x = 0,02 và y = 0,03.

Câu 30.

B