Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 45 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

C = 12, H = 1, O = 16, Fe = 56, Al = 27, S = 32.

Câu 1:

Cho sơ đồ phản ứng sau: chất X + + + O. Hãy cho biết, chất X có thể là chất nào trong số các chất sau?

A. .

B. FeS.

C. Fe.

D. Tất cả đều thoả mãn.

Câu 2:

Cấu hình electron của ion

A. [Ar].

B. [Ar].

C. [Ar].

D. [Ar].

Câu 3:

Thuốc thử duy nhất để nhận biết các dung dịch: , , ,

A. Dung dịch loãng.

B. Quỳ tím.

C. Dung dịch Ba dư.

D. Dung dịch HCl.

Câu 4:

Khi đốt Fe với bột lưu huỳnh trong điều kiện không có oxi thu được chất X. Hãy cho biết công thức của X.

A. FeS.

B. .

C. .

D. Cả hỗn hợp 3 chất.

Câu 5:

Cho 5,4 gam bột nhôm vào dung dịch loãng 1M, nóng, vừa đủ không thấy có khí thoát ra. Thể tích đã dùng là

A. 750 ml.

B. 250 ml.

C. 200 ml.

D. 400 ml.

Câu 6:

không

Crom tan được trong dung dịch

A. đặc, nguội.

B. HBr đặc, nguội.

C. HCl đặc.

D. đặc, nóng.

Câu 7:

Ion bị khử trong trường hợp nào sau đây?

A. Điện phân nóng chảy.

B. Điện phân dd với điện cực trơ có màng ngăn.

C. Dùng khử ở nhiệt độ cao.

D. Thả Na vào dung dịch (.

Câu 8:

Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch 0,5M. Giá trị của V là

A. 20.

B. 80.

C. 60.

D. 40.

Câu 9:

không

Phản ứng nào sau đây đúng?

A. 2FeO + ( + + O.

B. + ( + O.

C. 2Fe + ( + + O.

D. + 3Br2 → + .

Câu 10:

Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm , MgO, ZnO trong 500 ml axit 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là

A. 5,81 gam.

B. 6,81 gam.

C. 4,81 gam.

D. 3,81 gam.

Câu 1 (3 điểm):

Viết các PTHH xảy ra trong sơ đồ sau:

Câu 2 (2 điểm):

Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Viết các PTHH xảy ra và Tính giá trị của m.

Câu 3 (2 điểm):

Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol ( và 0,1 mol đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Tính giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a A D C A A A A D B B
+ + + O. Chọn đáp án A.

Câu 2:

Cấu hình electron của ion là [Ar]. Chọn đáp án D.

Câu 3:

v Dùng Ba dư, hiện tượng:

+ Kết tủa trắng hơi xanh bị hóa nâu đỏ trong không khí →

+ Kết tủa nâu đỏ →

+ Kết tủa xanh →

+ Tạo kết tủa sau đó kết tủa tan trong Ba dư → . Chọn đáp án C.

Câu 4:

. Chọn đáp án A.

Câu 5:

→ V = 0,75 : 1 = 0,75 lít = 750 ml. Chọn đáp án A.

Câu 6:

không

Crom tan được trong dung dịch đặc, nguội. Chọn đáp án A.

Câu 7:

Ion bị khử trong trường hợp điện phân nóng chảy.Chọn đáp án A.

Câu 8:

Bảo toàn e có = 0,1 : 5 = 0,02 mol → V = 0,02 : 0,5 = 0,04 lít = 40 ml.

Chọn đáp án D.

Câu 9:

không

Phản ứng đúng: + ( + O. Chọn đáp án B.

Câu 10:

= = = 0,05 mol

= 2,81 – 0,05.16 = 2,01 gam.

= + = 2,01 + 0,05.96 = 6,81 gam. Chọn đáp án B.

Câu 1 (3 điểm):

HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PT

Câu 2 (2 điểm):

Gọi số mol là a → số mol Cu là 3a (mol)

→ 232a + 64.3a = 42,4 → a = 0,1 mol

= 0,3 – 0,1 = 0,2 → = 0,2.64 = 12,8 gam

Câu 3 (2 điểm):

Tính được n↓ = 0,1 mol

Để V là lớn nhất thì sau khi tạo kết tủa, kết tủa tan một phần.

= 0,2 + 0,6 + 0,1 = 0,9 mol

V = 0,9 : 2 = 0,45 lít.

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.