Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 45 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

C = 12, H = 1, O = 16, Al = 27, Fe = 56, Cr = 52.

Câu 1:

đúng?

Tìm câu phát biểu

A. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) vừa có tính khử và tính oxi hoá.

B. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) chỉ có tính oxi hoá .

C. Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) chỉ có tính khử.

D. Fe chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) chỉ có tính khử.

Câu 2:

sai

Nhận định nào sau đây về Al?

A. Al có tính khử mạnh nhưng yếu hơn Na và Mg.

B. Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIA, ô số 13 trong bảng tuần hoàn.

C. Al dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Ag và Cu.

D. Al dễ nhường 3 electron hoá trị nên thường có số oxi hoá +3 trong các hợp chất.

Câu 3:

Khi cho nhôm tác dụng với dung dịch loãng chỉ tạo ra sản phẩm khử là . Tổng các hệ số là số nguyên tối giản nhất trong phương trình hoá học của phản ứng xảy ra là

A. 74.

B. 58.

C. 76.

D. 68.

Câu 4:

Khi cho bột sắt dư vào , hãy cho biết có những phản ứng nào sau đây xảy ra?

A. Đáp án khác.

B. (1).

C. (1) (4) và (3).

D. (2) và (3).

Câu 5:

Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: /Mg; /Fe; /Cu; /; /Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion trong dung dịch là

A. Fe, Cu, .

B. Mg, , Ag.

C. Mg, Cu, .

D. Mg, Fe, Cu.

Câu 6:

không phải

Tính chất vật lí nào sau đây là tính chất vật lí của sắt?

A. Có tính nhiễm từ.

B. Màu trắng xám, dẻo, dễ rèn.

C. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

D. Kim loại nặng, khó nóng chảy.

Câu 7:

Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

A. 0,64.

B. 3,20.

C. 1,92.

D. 3,84.

Câu 8:

Cho 9g hợp kim Al tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nóng, dư thu được 10,08 lít (đktc). % Al trong hợp kim là

A. 90%.

B. 9%.

C. 7,3%.

D. 73%.

Câu 9:

Dãy chất nào sau đây phản ứng với cả 2 dung dịch HCl và KOH?

A. , ZnO, Cr.

B. ZnO, , Cr.

C. ZnO, , Cr.

D. ZnO, , Cr.

Câu 10:

Khối lượng tác dụng vừa đủ với 0,6 mol trong môi trường loãng là

vA. 28,4 gam.

B. 29,4 gam.

C. 27,4 gam.

D. 26,4 gam.

Câu 1 (3 điểm):

Viết các PTHH xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ Al tác dụng với HCl

b/ tác dụng với KOH

c/ Fe tác dụng với lưu huỳnh

d/ FeO tác dụng với loãng

e/ Nhúng dây đồng vào dd

f/ Cr tác dụng với HCl nóng

Câu 2 (2 điểm):

Cho một lượng hỗn hợp Al, Fe tác dụng với dung dịch loãng, dư thấy thu được 8,96 lít khí ở đktc. Mặt khác, cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít khí ở đktc. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 3 (2 điểm):

Nung m gam Fe trong bình kín chứa V lít không khí (ở đktc; %V của = 80% còn lại là ) đến khi oxi phản ứng hết thu được 14,08 gam chất rắn X gồm: Fe và 3 oxit của Fe. Hòa tan toàn bộ X bằng một lượng vừa đủ 42 gam dung dịch 98% thu được dung dịch Y (sản phẩm khử duy nhất của ).

a/ Xác định m, V.

b/ Cho 150 ml 1M vào Y thu được dung dịch Z. Z hòa tan tối đa a gam Fe. Xác định a.

Câu 1:

đúng

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a A C B B D D C A A B
Phát biểu : Fe chỉ có tính khử, hợp chất sắt (III) chỉ có tính oxi hoá, hợp chất sắt (II) vừa có tính khử và tính oxi hoá. Chọn đáp án A.

Câu 2:

sai

Nhận định về Al: Al dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Ag và Cu.Chọn đáp án C.

Câu 3:

8Al + → 8Al( + + O

Tổng các hệ số là số nguyên tối giản nhất trong phương trình hoá học là 58. Chọn đáp án B.

Câu 4:

Khi cho bột sắt dư vào , phản ứng xảy ra: . Chọn đáp án B.

Câu 5:

Mg, Fe, Cu tác dụng được với ion trong dung dịch. Chọn đáp án D.

Câu 6:

không

Tính chất vật lí phải là tính chất vật lí của sắt: “Kim loại nặng, khó nóng chảy”.Chọn đáp án D.

Câu 7:

Chọn đáp án A.

bị hòa tan là 0,03 x 64 = 1,92 g. Chọn đáp án C.

Câu 8:

Bảo toàn e có nAl = 0,3 mol → mAl = 0,3.27 = 8,1g.

Chọn đáp án A.

Câu 9:

, ZnO, Cr phản ứng với cả 2 dung dịch HCl và KOH. Chọn đáp án A.

Câu 10:

Bảo toàn e tính được = 0,1 mol → m = 0,1. 294 = 29,4 gam. Chọn đáp án B.

Câu 1 (3 điểm):

HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PT.

Câu 2 (2 điểm):

Gọi số mol Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt là x và y (mol)

Câu 3 (2 điểm):

a/ Qui đổi hỗn hợp X thành: Fe và với số mol lần lượt là x và y mol

Ta có các quá trình:

Tính số mol = 0,42 mol

Áp dụng định luật bảo toàn e được:

3x = 4y + 2.(0,42 - 1,5x) (I)

Theo bài ra ta có: 56x + 32y = 14,08 (II)

Giải hệ: x = 0,2; y = 0,09

Vậy m = 0,2.56= 11,2 gam; V = 0,09.5.22,4 = 10,08 lít

b/ Z gồm: 0,15 mol và ( 0,1 mol

Tính được a = 0,25.56 = 14 gam.

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.