Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 45 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

C = 12, H = 1, O = 16, Fe = 56, Cr = 52, Mg = 24, Al = 27.

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm Al, , Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong

A. dư.

B. dư.

C. NaOH dư.

D. HCl dư.

Câu 2:

đúng

Chọn câu ?

A. Khi thêm dung dịch bazơ vào muối cromat màu vàng sẽ tạo thành đicromat có màu da cam.

B. Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat màu vàng sẽ tạo thành đicromat có màu da cam.

C. Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat màu da cam sẽ tạo thành đicromat có màu vàng.

D. Khi thêm dung dịch bazơ vào muối cromat màu da cam sẽ tạo thành đicromat có màu vàng.

Câu 3:

Cation có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là . Vị trí M trong bảng tuần hoàn là

A. ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

B. ô 13, chu kì 3, nhóm IIIB.

C. ô 13, chu kì 3, nhóm IA.

D. ô 13, chu kì 3, nhóm IB.

Câu 4:

Có các kim loại Cu, Ag, Fe và các dung dịch muối Cu(, Fe(, . Kim loại nào tác dụng được với cả 3 dung dịch muối?

A. Cu.

B. Ag .

C. Fe.

D. Cu, Fe.

Câu 5:

không

Chọn câu đúng

A. Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

B. Nhôm có tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm và kiềm thổ.

C. Nhôm bị phá hủy trong môi trường kiềm.

D. Nhôm là kim loại lưỡng tính.

Câu 6:

Quặng nhôm (nguyên liệu chính) được dùng trong sản xuất nhôm là

A. Boxit .O.

B. Criolit (hay 3NaF.).

C. Aluminosilicat (Kaolin) ..O.

D. Mica O...O.

Câu 7:

Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% để có thể luyện được 800 tấn gang có hàm lượng 95%. Lượng Fe hao hụt trong sản xuất là 1%.

A. 2351,16 tấn.

B. 3512,61 tấn.

C. 1325,16 tấn.

D. 5213,61 tấn.

Câu 8:

Cho 5,2 gam Cr tác dụng với loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). V có giá trị là

A. 3,36.

B. 6,72.

C. 4,48.

D. 2,24.

Câu 9:

Hoà tan hoàn toàn 1,28 gam hỗn hợp Fe và Mg trong lượng dư dung dịch thấy thoát ra 0,03 mol khí NO duy nhất (đktc). Số mol Fe và Mg trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,01 mol và 0,03 mol.

B. 0,02 mol và 0,03 mol.

C. 0,03 mol và 0,02 mol.

D. 0,03 mol và 0,03 mol.

Câu 10:

Đốt Fe trong khí clo thiếu thu được hỗn hợp gồm 2 chất rắn. Hãy cho biết thành phần của chất rắn đó:

A. và Fe.

B. và Fe.

C. Fe, , .

D. .

Câu 1 (3 điểm):

Viết các PTHH xảy ra trong sơ đồ sau:

Câu 2 (2 điểm):

Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch loãng (dư), thu được 10,752 lít khí (đktc). Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm.

Câu 3 (2 điểm):

Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Xác định công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí trong hỗn hợp khí sau phản ứng.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a D B A C D A C D A A

Chọn đáp án D.

Câu 2:

Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat màu vàng sẽ tạo thành đicromat có màu da cam. Chọn đáp án B.

Câu 3:

M: . Vị trí M trong bảng tuần hoàn là ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA. Chọn đáp án A.

Câu 4:

Fe tác dụng được với cả 3 dung dịch muối Cu(, Fe(, . Chọn đáp án C.

Câu 5:

Câu không đúng: Nhôm là kim loại lưỡng tính. Chọn đáp án D.

Câu 6:

Quặng nhôm (nguyên liệu chính) được dùng trong sản xuất nhôm là Boxit .O.Chọn đáp án A.

Câu 7:

Ta có sơ đồ:

→ 3Fe

232g → 3.56g

x tấn → 800.95% tấn

Chọn đáp án C.

Câu 8:

Bảo toàn e: = = 0,1 → V = 2,24 lít. Chọn đáp án D.

Câu 9:

Gọi số mol Fe và Mg lần lượt là x và y mol.

Theo bài ra có hệ:

Giải hệ được: x = 0,01 và y = 0,03. Chọn đáp án A.

Câu 10:

2Fe + . Hai chất rắn là và Fe dư. Chọn đáp án A.

Câu 1 (3 điểm):

HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PT

Câu 2 (2 điểm):

Tính được: = 0,4 mol, = 0,15 mol, = 0,48 mol

Hỗn hợp chất rắn sau phản ứng gồm: , Fe, Al dư,

Gọi số mol Al phản ứng là x → số mol Fe = 1,125 mol

Bảo toàn e: (0,4 – x).3 + 1,125x.2 = 0,48.2 → x = 0,32

Giả sử H = 100% → Cả hai chất tham gia phản ứng đều hết

Câu 3 (2 điểm):

Hỗn hợp khí sau phản ứng gồm CO (x mol) và (y mol)

= + = → x + y = 0,2 (1)

= 20.2.0,2 = 8 gam → 28x + 44y = 8 (2)

Giải hệ được x = 0,05 và y = 0,15 → = 75%.

= = 0,15 mol

8 – 0,15.16 = 5,6 gam → = 0,1 mol

Đặt oxit: → x : y = 0,1 : 0,15 = 2 : 3

Vậy oxit sắt là .

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.