Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 45 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, H = 1, O = 16, Al = 27, Fe = 56.

Câu 1:

không

Phản ứng hóa học nào xảy ra khi thực hiện quá trình luyện gang trong lò cao?

A. C + .

B. C + → 2CO.

C. 2C + → 2CO.

D. Cả A và C.

Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính.

B. là một oxit trung tính.

C. Al là một bazơ lưỡng tính.

D. Al là một hiđroxit lưỡng tính.

Câu 3:

Tính chất nào sau đây là tính chất chung của các hợp chất: FeO, , Fe, Fe?

A. Tính khử.

B. Tính oxi hoá.

C. Tính bazơ

D. Tính axit.

Câu 4:

Cho 32,04 gam vào 500 ml dung dịch NaOH 1,6M sau khi phản ứng xong thu được thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 12,48 gam.

B. 4,68 gam.

C. 18,72gam.

D. 6,24 gam.

Câu 5:

không

Nhôm tan trong dung dịch nào dưới đây?

A. HCl.

B. .

C. .

D. .

Câu 6:

Quặng manđehit chứa

A. .

B. .O.

C. .

D. .

Câu 7:

không

Crom tan được trong dung dịch

A. đặc, nguội.

B. HBr đặc, nguội.

C. HCl đặc.

D. đặc, nóng.

Câu 8:

Biết cấu hình của Fe là: . Vị trí của Fe trong bảng tuần hoàn là

A. Ô: 26, chu kì: 4, nhóm VIIIB.

B. Ô: 25, chu kì: 3, nhóm IIB.

C. Ô: 26, chu kì: 4, nhóm IIA.

D. Ô: 20, chu kì: 3, nhóm VIIIA.

Câu 9:

Các số oxi hoá đặc trưng của Crom trong hợp chất là

A. +1, +2, +4, +6.

B. +3, +4, +6.

C. +2, +4, +6.

D. +2, + 3, +6.

Câu 10:

Khử hoàn toàn 16g bột oxit sắt nguyên chất bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn giảm 4,8g. Oxit sắt đã dùng là

A. O

B.

C. FeO

D.

Câu 1 (3 điểm):

Hoàn thiện các PTHH xảy ra trong sơ đồ sau:

Câu 2 (2 điểm):

Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Viết các PTHH xảy ra và tính giá trị của V.

Câu 3 (2 điểm):

Nung nóng m gam hỗn hợp Al và (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí (ở đktc);

- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí (ở đktc).

Tính giá trị của m.

Câu 1:

không

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a C D C A D C A A D B
Phản ứng hóa học xảy ra khi thực hiện quá trình luyện gang trong lò cao:

2C + → 2CO. Chọn đáp án C.

Câu 2:

đúng

Phát biểu : Al là một hiđroxit lưỡng tính. Chọn đáp án D.

Câu 3:

Các hợp chất: FeO, , Fe, Fe đều có tính bazơ. Chọn đáp án C.

Câu 4:

→ n↓ = 0,16 → m↓ = 0,16.78 = 12,48 gam. Chọn đáp án A.

Câu 5:

không

Nhôm tan trong dung dịch . Chọn đáp án D.

Câu 6:

Quặng manđehit chứa . Chọn đáp án C.

Câu 7:

không

Crom tan được trong dung dịch đặc, nguội. Chọn đáp án A.

Câu 8:

Vị trí của Fe trong bảng tuần hoàn là Ô: 26, chu kì: 4, nhóm VIIIB. Chọn đáp án A.

Câu 9:

Các số oxi hoá đặc trưng của Crom trong hợp chất là +2, + 3, +6.Chọn đáp án D.

Câu 10:

= = 4,8 : 16 = 0,3 mol.

= 16 – 4,8 = 11,2 → = 11,2 : 56 = 0,2 mol

Đặt oxit: có: x : y = : = 2 : 3. Vậy oxit là . Chọn đáp án B.

Câu 1 (3 điểm):

HS viết đúng mỗi PT 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PT.

Câu 2 (2 điểm):

Gọi số mol Al, trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là a và b (mol)

→ 27a + 102b = 1,56 (1)

Kết tủa sau khi nung là : 0,02 mol → 0,5a + b = 0,02 (2)

Từ (1) và (2) → a = 0,02 và b = 0,01

= 0,03 mol → = 0,03.22,4 = 6,72 lít.

Câu 3 (2 điểm):

Theo bài ra Y gồm: , Fe, Al dư

Gọi số mol , Fe, Al dư trong mỗi phần lần lượt là x, y, z (mol)

→ y = 2x → 2x – y = 0 (1)

Phần 1:

Bảo toàn e: 2y + 3z = 0,275 (2)

Phần 2:

Bảo toàn e: 3z = 0,075 (3)

Giải hệ được: x = 0,05; y = 0,1; z = 0,025

Bảo toàn khối lượng: m = = 2.(0,05.102 + 0,1.56 + 0,025.27) = 22,75 gam.

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.