Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 45 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

C = 12, H = 1, O = 16, K = 39, Al = 27, Fe = 56, Cu = 64.

Câu 1:

có cấu hình electron là: . Cấu hình electron của

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 2:

Cho từ từ dung dịch đến dư vào dung dịch . Hiện tượng quan sát được là

A. có kết tủa keo trắng tan dần đến hết.

B. có kết tủa keo trắng, không thấy kết tủa tan.

C. có kết tủa keo trắng rồi tan, sau đó lại có kết tủa.

D. dung dịch trong suốt.

Câu 3:

Trong quá trình điện phân nóng chảy để sản xuất Al, criolit (3NaF, ) có tác dụng

(1) Tạo hỗn hợp dẫn điện tốt hơn

(2) Hạ nhiệt độ nóng chảy

(3) Hạn chế Al sinh ra bị oxi hóa bởi không khí

Số tác dụng đúng là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 4:

Hoà tan Fe vào dd dư, dung dịch thu được chứa chất nào sau đây?

A. Fe(.

B. Fe(.

C. Fe(, Fe(, .

D. Fe(, .

Câu 5:

không

Hợp chất có tính lưỡng tính?

A. Al.

B. .

C. (.

D. .

Câu 6:

Cho vào dung dịch một lượng Na từ từ đến dư. Sau phản ứng có hiện tượng là

A. Na tan dần, Al kết tủa.

B. Na tan dần, có khí thoát ra và kết tủa xuất hiện.

C. Na tan dần, có khí thoát ra và kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa tan dần.

D. Na tan dần, dung dịch trong suốt rồi lại có kết tủa.

Câu 7:

Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là

A. .

B. .

C. (.

D. , (.

Câu 8:

Các thí nghiệm sau:

1. Cho dung dịch tác dụng với dung dịch dư.

2. Cho dung dịch Ba dư vào dung dịch (.

3. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch .

4. Dẫn khí dư vào dung dịch .

không

Số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 9:

Quặng giàu sắt nhất trong tự nhiên nhưng hiếm là

A. Hematit.

B. Xiđehit.

C. Manhetit.

D. Pirit.

Câu 10:

Để điều chế Fe( ta có thể dùng phản ứng nào sau đây?

A. Fe + .

B. Dung dịch Fe( + Fe.

C. FeO + .

D. FeS + .

Câu 1 (3 điểm):

Viết các PTHH xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ Al tác dụng với

b/ Al tác dụng với đặc, nónge/ FeO tác dụng với CO

c/ NaOH tác dụng với Al

d/ Fe tác dụng với

f/ Sục vào

Câu 2 (2 điểm):

Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau.

- Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí (đktc).

- Cho phần 2 vào một lượng dư O, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong mỗi phần.

Câu 3 (2 điểm):

Cho 36 gam hỗn hợp Fe, FeO, tác dụng hoàn toàn với dung dịch đặc, nóng dư thấy thoát ra 5,6 lít khí ở đktc (sản phẩm khử duy nhất).Tính số mol đã phản ứng.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a C B D D C C A B C B
Cấu hình electron của . Chọn đáp án C.

Câu 2:

+ + O → Al↓ + Cl. Chọn đáp án B.

Câu 3:

Trong quá trình điện phân nóng chảy để sản xuất Al, criolit (3NaF, ) có tác dụng

(1) Tạo hỗn hợp dẫn điện tốt hơn

(2) Hạ nhiệt độ nóng chảy

(3) Hạn chế Al sinh ra bị oxi hóa bởi không khí. Chọn đáp án D.

Câu 4:

Fe + + 2Ag

+ + Ag

Dung dịch sau phản ứng gồm: Fe( dư. Chọn đáp án D.

Câu 5:

không

( có tính lưỡng tính. Chọn đáp án C.

Câu 6:

2Na + O → 2NaOH +

+ 3NaOH → Al↓ + 3NaCl

Al + NaOH dư → + O

Chọn đáp án C.

Câu 7:

Sau phản ứng còn Fe dư, chất tan có trong dung dịch Y là . Chọn đáp án A.

Câu 8:

không

Thí nghiệm thu được kết tủa là:

2. Cho dung dịch Ba dư vào dung dịch (.

3. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch .

Chọn đáp án B.

Câu 9:

Quặng giàu sắt nhất trong tự nhiên nhưng hiếm là manhetit. Chọn đáp án C.

Câu 10:

Fe + 2Fe( → 3Fe(. Chọn đáp án B.

Câu 1 (3 điểm):

HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PT.

Câu 2 (2 điểm):

Gọi số mol K, Al, Fe trong mỗi phần lần lượt là x, y, z (mol)

Câu 3 (2 điểm):

Quy đổi hỗn hợp: Fe, FeO, thành Fe (x mol) và O ( y mol)

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.