Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 45 phút Câu 1: Trong số các kim loại sau: Cu, Fe,

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 45 phút

Câu 1:

Trong số các kim loại sau: Cu, Fe, Al, Ag. Kim loại nào dẫn điện hoặc dẫn nhiệt tốt nhất?

 A. Ag.

 B. Al.

 C. Cu.

 D. Fe.

Câu 2:

Cho 27,84 gam FexOy tác dụng CO dư, nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, cho toàn bộ khí sau phản ứng vào dung dịch Ca dư được 48 gam kết tủa. Công thức oxit sắt là

 A. Không đủ dữ liệu.

 B. .

 C. FeO.

 D. .

Câu 3:

Thực hiện phản ứng giữa các cặp chất sau:

1. +

2. + Fe →

3. ( + Cu →

4. Al +

Các phản ứng xảy ra mà trong đó hợp chất sắt (III) thể hiện tính oxi hóa là

 A. 1, 2, 4.

 B. 2, 3, 4.

 C. 1, 2, 3.

 D. 1, 3, 4.

Câu 4:

Để làm mềm nước cứng tạm thời, đơn giản nhất nên:

 A. cho nước cứng tác dụng với dung dịch muối ăn bão hòa.

 B. để lắng, lọc cặn.

 C. cho nước cứng tác dụng với dung dịch HCl dư sau đó đun sôi kĩ dung dịch để đuổi khí.

 D. đun nóng, để lắng, lọc cặn.

Câu 5:

Để nhận biết các dung dịch muối: Al(, (, , , đựng riêng biệt trong 5 lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là dung dịch:

 A. Ba.

 B. HCl.

 C. amoniac.

 D. .

Câu 6:

Cho dãy các chất: , , Al, , Al. Số chất trong dãy đều tác dụng được với axit HCl, dung dịch NaOH là

 A. 2.

 B. 5.

 C. 4.

 D. 3.

Câu 7:

Hoà tan m gam Al vào dung dịch rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol O và 0,01 mol NO (không có sản phẩm khử khác). Giá trị của m là

 A. 13,5 gam.

 B. 8,1 gam.

 C. 1,53 gam.

 D. 1,35 gam.

Câu 8:

Ion bị khử trong trường hợp nào sau đây ?

1) Điên phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

2) Dùng khí CO khử O ở nhiệt độ cao.

3) Điện phân NaCl nóng chảy.

4) Cho khí HCl tác dụng với NaOH.

 A. 2, 3.

 B. 1, 3.

 C. 1, 3, 4.

 D. 3.

Câu 9:

Hòa tan hết 1,73 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn, Fe bằng dung dịch loãng thu được V lít khí (đktc) và 7,49 gam muối sunfat khan. Giá trị của V là:

 A. 1,008 lít.

 B. 1,12 lít.

 C. 3,36 lít.

 D. 1,344 lít.

Câu 10:

Khi cho dung dịch Ca vào dung dịch Ca( thấy có:

 A. kết tủa trắng xuất hiện.

 B. bọt khí và kết tủa trắng.

 C. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.

 D. bọt khí bay ra.

Câu 11:

Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

 A. 4.

 B. 3.

 C. 2.

 D. 1.

Câu 12:

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là

 A. Mg, Zn, Cu.

 B. Fe, Cu, Ag.

 C. Ba, Ag, Au.

 D. Al, Fe, Cr.

Câu 13:

Hoà tan hết 12 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu bằng dung dịch dư, thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp B gồm NO và (không có sản phẩm khử khác) nặng 12,2 gam. Khối lượng muối nitrat sinh ra là

 A. 34 gam.

 B. 4,3 gam.

 C. 43 gam.

 D. 3,4 gam.

Câu 14:

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí (đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là

 A. 25,2 gam.

 B. 23,0 gam.

 C. 18,9 gam.

 D. 20,8 gam.

Câu 15:

Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp A gồm Ag, Cu, Fe mà không làm thay đổi khối lượng Ag ta dùng dung dịch nào sau đây ?

 A. NaOH dư.

 B. dư.

 C. dư.

 D. HCl dư.

Câu 16:

Các quá trình sau:

- Cho dung dịch tác dụng với dung dịch dư.

- Cho dung dịch Ba dư vào dung dịch (.

- Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch .

- Dẫn khí dư vào dung dịch .

thu được kết tủa

Số quá trình là

 A. 3.  B. 2.   C. 1.   D. 4.

Câu 17:

Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I), Zn-Fe (II), Fe-C (III), Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là

 A. I, III và IV.

 B. I, II và III.

 C. I, II và IV.

 D. II, III và IV.

Câu 18:

Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là

 A. 0,560 lít.

 B. 0,224 lít.

 C. 0,448 lít.

 D. 0,112 lít.

Câu 19:

Nước cứng là nước có chứa nhiều ion:

 A. .

 B. .

 C. , .

 D. .

Câu 20:

Cho hỗn hợp X gồm , , có khối lượng 36,8 gam vào cốc chứa dung dịch HCl dư người ta thu được 8,96 lít khí (đktc). Tổng khối lượng các muối thu được sau phản ứng là

 A. 31,7 gam.

 B. 41,2 gam.

 C. 27 gam.

 D. 42,8 gam.

Câu 21:

không đúng ?

So sánh nào dưới đây

 A. đều là axit có tính oxi hóa mạnh.

 B. Fe và Cr đều là bazơ và là chất khử.

 C. Al và Cr đều là chất lưỡng tính và vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

 D. đều là những chất không tan trong nước.

Câu 22:

Cho một lá sắt vào dung dịch chứa 1 trong những muối sau: (1), (2), Pb( (3), (4), (5), (6). Số trường hợp xảy ra phản ứng là:

 A. 5.

 B. 3.

 C. 2.

 D. 4.

Câu 23:

không đúng?

Nhận xét nào sau đây về

 A. là muối axit.

 B. Ion trong muối có tính lưỡng tính.

 C. Dung dịch có pH > 7.

 D. không bị phân huỷ bởi nhiệt.

Câu 24:

Cho luồng khí (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, , MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là

 A. CuO, Fe, MgO.

 B. Cu, FeO, MgO.

 C. Cu, Fe, MgO.

 D. Cu, Fe, Mg.

Câu 25:

Cho từ từ NaOH vào dung dịch chứa 9,02 gam hỗn hợp muối Al( và Cr( cho đến khi kết tủa thu được là lớn nhất, tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 2,54 gam chất rắn. Khối lượng của muối Cr(

 A. 4,26 gam.

 B. 4,76 gam.

 C. 4,51 gam.

 D. 6,39 gam.

Câu 26:

Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

 A. và HCl.

 B. .

 C. .

 D. HCl và .

Câu 27:

Cho phản ứng hoá học: Fe + + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

 A. sự khử và sự khử .

 B. sự khử và sự oxi hoá Cu.

 C. sự oxi hoá Fe và sự khử .

 D. sự oxi hoá Fe và sự oxi hoá Cu.

Câu 28:

Cation có cấu hình electron lớp ngoài cùng

 A. .

 B. .

 C. .

 D. .

Câu 29:

Cho sơ đồ chuyển hoá: . Hai chất X, Y lần lượt là:

 A. HCl, Al.

 B. NaCl, Cu.

 C. HCl, KOH.

 D. , KOH.

Câu 30:

Đốt cháy hoàn toàn 4,04 gam một hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Cu trong không khí thu được 5,96 gam hỗn hợp các oxit. Hòa tan vừa hết hỗn hợp oxit bằng dung dịch HCl 2M thì thể tích dung dịch HCl cần dùng là

 A. 0,12 lít.

 B. 1,0 lít.

 C. 0,7 lít.

 D. 0,5 lít.

Câu 1.

A

Ag dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất.

Câu 2.

B

Theo bài ra:

Câu 3.

B

thể hiện tính oxi hóa trong các phản ứng 2) 3) 4).

Câu 4.

D

Để làm mềm nước cứng tạm thời, đơn giản nhất nên đun nóng, để lắng, lọc cặn.

Câu 5.

A

Sử dụng Ba:

+ Xuất hiện kết tủa trắng →

 Ba + + 2NaOH

+ Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan khi Ba dư → Al(.

+ → Al

 Al ↓ trắng + + O

+ Xuất hiện kết tủa trắng và thoát ra khí mùi khai → (.

+

+ ↑ + O

+ Thoát ra khí có mùi khai →

+ ↑ + O

+ Không có hiện tượng xuất hiện → .

Câu 6.

D

Các chất vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng với NaOH là , Al và Al.

Câu 7.

D

Bảo toàn electron có:

Câu 8.

D

Câu 9.

D

Ta có:

Câu 10.

A

 Ca + Ca(↓ + O

Câu 11.

B

Các kim loại trong dãy tác dụng với nước ở điều kiện thường là: Na, K, Ca.

Câu 12.

B

Phương pháp điện phân dung dịch dùng để điều chế các kim loại hoạt động trung bình và yếu (sau Al).

→ Fe, Cu, Ag có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng.

Câu 13.

C

Gọi số mol NO và lần lượt là x và y mol

Câu 14.

A

Ta có: nên sau phản ứng chỉ thu được muối trung hòa, các chất tham gia phản ứng hết.

Câu 15.

C

Cho hỗn hợp kim loại qua

 Cu + +

 Fe +

Ag không phản ứng, tách được ra khỏi hỗn hợp.

Câu 16.

A

- Cho dung dịch tác dụng với dung dịch dư.

+ O + → Al ↓ + Cl

- Cho dung dịch Ba dư vào dung dịch (.

+

+ → Al

 Al↓ + + O

- Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch .

 HCl + + O → Al↓ + NaCl

 Al↓ + + O

- Dẫn khí dư vào dung dịch .

+ + O → Al↓ +

Vậy chỉ có trường hợp: Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch không thu được kết tủa sau phản ứng.

Câu 17.

A

Câu 18.

C

Khối lượng chất rắn giảm sau phản ứng chính là bị tách ra khỏi oxit.

Ta có:

V = 0,02.22,4 = 0,448 lít.

Câu 19.

C

Nước cứng là nước có chứa nhiều ion , .

Câu 20.

B

Cứ 1 mol X tham gia phản ứng với HCl thu được muối có khối lượng tăng so với X 11 gam.

→ Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

m = 36,8 + 11.0,4 = 41,2 gam.

Câu 21.

C

Al và Cr không có tính khử.

Câu 22.

B

Các trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là:

 Fe + + Cu

 Fe + Pb( → Fe( + Pb

 Fe + → Fe( + 2Ag.

Câu 23.

D

Câu 24.

C

khử được oxit của các kim loại sau Al trong dãy hoạt động hóa học của KL.

→ Hỗn hợp rắn còn lại sau phản ứng là: Cu, Fe, MgO.

Câu 25.

B

Gọi số mol Al( và Cr( lần lượt là x và y (mol)

→ 213x + 238y = 9,02 (1)

Chất rắn sau khi nung là (0,5x mol); ( 0,5y mol)

→ 51x + 76y = 2,54 (2)

Từ (1) và (2) có: x = 0,02 và y = 0,02.

Khối lượng Cr( là 0,02.238 = 4,76 gam.

Câu 26.

A

 Fe + + Cu

 Fe + 2HCl → +

Câu 27.

C

Câu 28:

C

Câu 29.

D

Câu 30.

A

Ta có: