Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, Al = 27,

Cu = 64, Fe = 56.

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm: Al, ,

Al. X tan hoàn toàn trong

A. đặc, nguội, dư

B. dd NaOH dư.

C. dd dư.

D. đặc, nguội

Câu 2:

Cho m gam Fe vào dung dịch HCl dư thu được 5,04 lít khí ở đktc. Giá trị của m là

A. 8,4.

B. 12,6.

C. 6,3.

D. 5,04.

Câu 3:

Cho phản ứng sau: aAl + → cAl( + O +

O. Sau khi cân bằng, tổng giá trị của (a + b + d) là

A. 41.

B. 23.

C. 25.

D. 14.

Câu 4:

Biết cấu hình của là:

[Ar]. Tổng số e trong nguyên tử của Fe là

A. 26

B. 23.

C. 15.

D. 56.

Câu 5:

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do

A. nhôm là kim loại thụ động trong đặc nguội và đặc, nguội.

B. nhôm có tính dẫn điện tốt.

C. có màng oxit bền vững bảo vệ.

D. có màng hiđroxit Al bền vững bảo vệ.

Câu 6:

không

Trường hợp nào dưới đây có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính có trong quặng?

A. Manhetit chứa .

B. Pirit sắt chứa .

C. Hematit nâu chứa .O

D. Xiđerit chứa .

Câu 7:

Cho 27,5 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tan hết trong dung dịch thu được 8,96 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, đkc) và dung dịch A. Cô cạn A thì thu được khối lượng muối là

A. 101 gam.

B. 109,1 gam.

C. 101,9 gam.

D. 102 gam.

Câu 8:

Nung nóng m gam hỗn hợp Al và (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch

loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí (ở đktc).

- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí (ở đktc).

Giá trị của m là

A. 22,75

B. 21,40.

C. 29,40.

D. 29,43.

Câu 9:

Quặng chính để sản xuất Al là?

A. Boxit.

B. Saphia.

C. Đất sét.

D. Mica

Câu 10:

Fe phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

A. NaOH; C; ; .

B. (đặc, nguội); .

C. loãng; S.

D. ; đặc.

Câu 1:

Câu12345678910
Đ/aBBAACACAAC
Hỗn hợp X gồm: Al, ,

Al. X tan hoàn toàn trong dd NaOH dư. Chọn đáp án B.

Câu 2:

Bảo toàn e: = = 0,225 mol → = 0,225.56 = 12,6 gam. Chọn đáp án B.

Câu 3:

8Al + → 8Al( + O + O.

a + b + d = 8 + 30 + 3 = 41. Chọn đáp án A.

Câu 4:

Cấu hình của Fe là: [Ar]. Tổng số e trong nguyên tử của Fe là 26. Chọn đáp án A.

Câu 5:

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit bền vững bảo vệ. Chọn đáp án C.

Câu 6:

Manhetit chứa . Chọn đáp án A.

Câu 7:

= + = 27,5 + 0,4.3.62 = 101,9 gam. Chọn đáp án C.

Câu 8:

2Al + + 2Fe (1)

Theo bài ra Y gồm: Fe, và Al dư, giả sử với số mol lần lượt ở mỗi phần là x, y và z (mol). Theo (1) → x = 2y.

Phần 1: bảo toàn e: 2x + 3z = 0,1375.2 = 0,275

Phần 2: bảo toàn e: 3z = 0,0375.2 = 0,075.

Giải PT được x = 0,1; y = 0,05; z = 0,025.

m = = 2.(0,1.56 + 0,05.102 + 0,025.27) = 22,75 gam. Chọn đáp án A.

Câu 9:

Quặng chính để sản xuất Al là boxit. Chọn đáp án A.

Câu 10:

Fe phản ứng được với ; S. Chọn đáp án C.