Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, Mg = 24, Al = 27, Fe = 56, Cu = 64.

Câu 1:

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

 A. Cr.

 B. Fe.

 C. .

 D. FeO.

Câu 2:

X2+ có cấu hình electron là: . Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là

 A. ô số 26, chu kì 4 nhóm VIIIA.

 B. ô số 26, chu kì 4, nhóm IIA.

 C. ô số 24, chu kì 3, nhóm VIIIB.

 D. ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

Câu 3:

Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối người ta thường

 A. ngâm vào đó một đinh sắt.

 B. cho vào đó một vài giọt dung dịch HCl.

 C. mở nắp lọ đựng dung dịch.

 D. cho vào đó vài giọt dung dịch

loãng.

Câu 4:

Quặng sắt xiđerit có thành phần chính là

 A. .

 B. .

 C. .

 D. .

Câu 5:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(3) Cho Fe vào dung dịch (loãng, dư).

(4) Cho Fe vào dung dịch

(5) Cho Fe vào dung dịch HCl đặc.

Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)?

 A. 4 .

 B. 2.

 C. 3.

 D. 1.

Câu 6:

Chất nào dùng để phát hiện vết nước trong ?

 A. khan.

 B. khan.

 C. .O.

 D. Cả A và B.

Câu 7:

Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 3,36 khí ở điều kiện tiêu chuẩn và m gam muối. Giá trị của m là

 A. 34,10.

 B. 32,58.

 C. 31,97.

 D. 33,39.

Câu 8:

Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 15,1 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

 A. 4,48 lít.

 B. 8,96 lít.

 C. 17,92 lít.

 D. 11,20 lít.

Câu 9:

Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng giữa với dung dịch trong

 A. 36.

 B. 34.

 C. 35.

 D. 33.

Câu 10:

Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 0,8 gam. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

 A. 0,8 gam.

 B. 8,3 gam.

 C. 2,0 gam.

 D. 4,0 gam.

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Câu 1:

A

Cr có tính lưỡng tính.

Cr + NaOH → +

O

Cr + 3HCl → + O

Câu 2:

D

X → X2+ + 2e

→ X có cấu hình electron là: . Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là ô số 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

Câu 3:

A

- Muối Fe (II) dễ bị oxi hóa thành muối Fe (III) ở ngay điều kiện thường.

- Khi có đinh Fe thì: +

Do đó, trong dung dịch luôn có .

Câu 4:

D

Quặng sắt xiđerit có thành phần chính là .

Câu 5:

C

Vậy có 3 thí nghiệm thu được muối sắt (II) là thí nghiệm 2; 4; 5.

Câu 6:

B

khan dùng để phát hiện vết nước trong các chất lỏng hữu cơ.

Câu 7:

C

= 2. + 2.nO (oxit) = 2.0,15 + 2. 0,04.4 = 0,62 mol.

Bảo toàn khối lượng: + = m + +

→ m = 0,12.27 + 0,04.232 + 0,62.36,5 – 0,15.2 – 4.0,04.18 = 31,97 gam.

Câu 8:

A

Bảo toàn khối lượng: = 15,1 – 8,7 = 6,4 → = 0,2 mol

→ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít.

Câu 9:

A

+ + ( + + + O

Tổng hệ số cân bằng = 10 + 2 + 8 + 5 + 1 + 2 + 8 = 36.

Câu 10:

D