Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, C = 12,

Zn = 65, Al = 27, Fe = 56.

Câu 1:

Vị trí của Crom (z = 24) trong bảng tuần hoàn là

 A. ô 24, chu kỳ 4, nhóm VIA.

 B. ô 24, chu kỳ 4, nhóm VIB.

 C. ô 24, chu kỳ 4, nhóm IB.

 D. ô 24, chu kỳ 4, nhóm IIB.

Câu 2:

Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp ( 0,8M + 0,2M), sản phẩm khử duy nhất của là NO. Thể tích khí NO (đktc) là

 A. 0,672 lít.

 B. 0,336 lít.

 C. 0,747 lít.

 D. 1,792 lít.

Câu 3:

Trong các loại quặng sắt sau, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

 A. hematit đỏ.

 B. xiđerit.

 C. hematit nâu.

 D. manhetit.

Câu 4:

Chia bột kim loại X thành 2 phần. Phần một cho tác dụng với tạo ra muối Y. Phần 2 cho tác dụng với dd HCl tạo ra muối Z. Cho kim loại X tác dụng với muối Y lại thu được muối Z. Vậy X là kim loại nào sau đây?

 A. Mg.

 B. Al.

 C. Zn.

 D. Fe.

Câu 5:

Thí nghiệm nào sau đây tạo ra muối sắt (II)?

 A. Đun nóng hỗn hợp Fe và S.

 B. Đốt dây sắt trong bình khí clo.

 C. Cho sắt vào dung dịch loãng, dư.

 D. Cho FeO tác dụng với dung dịch , đặc nóng.

Câu 6:

Khi nung hỗn hợp các chất

Fe(, Fe trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là

 A. .

 B. FeO.

 C. Fe.

 D. .

Câu 7:

Hoà tan hỗn hợp gồm: O, BaO, , FeO vào nước (dư), thu được dung dịch X và một chất rắn Y. Sục khí đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là

 A. Fe.

 B. .

 C. Al.

 D. .

Câu 8:

Dãy kim loại bị thụ động trong axit đặc, nguội là

 A. Fe, Al, Cr.

 B. Fe, Al, Ag.

 C. Fe, Al, Cu.

 D. Fe, Zn, Cr

Câu 9:

Cho 4,9 gam hỗn hợp Fe và Cu (trong đó Cu chiếm 60% khối lượng) vào một lượng dung dịch khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy còn lại 2,3 gam chất rắn không tan. Khối lượng muối tạo thành là

 A. 8,18 g.

 B. 6,5 g.

 C. 10,07 g.

 D. 8,35 g.

Câu 10:

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch 10%, thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

 A. 101,68 gam.

 B. 88,20 gam.

 C. 101,48 gam.

 D. 97,80 gam.

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Câu 1:

B

Ta có cấu hình electron của Cr:

[Ar]

→ Crom ở ô thứ 24 do z = 24, chu kỳ 4 do có 4 lớp electron, nhóm VIB do có 6 electron hóa trị, nguyên tố d.

Câu 2:

A

Sau phản ứng hết đầu tiên

= 0,03.22,4 = 0,672 lít.

Câu 3:

D

Quặng hematit đỏ:

Quặng xiđerit:

Quặng hematit nâu: .O.

Quặng manhetit: .

→ Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là manhetit.

Câu 4:

D

 2Fe +

 Fe + 2HCl → +

 Fe + .

Câu 5.

A

 Fe + S → FeS

Câu 6:

D

Câu 7:

C

Dung dịch X chứa: , , , có thể có , chất rắn Y là FeO.

Sục dư vào X thu được kết tủa là Al.

+ O +

Al↓ +

Câu 8:

A

Dãy kim loại bị thụ động trong axit đặc, nguội là Fe, Al, Cr.

Câu 9:

A

Ta có = 2,94 gam , = 1,96 gam, = 0,035 mol; = 0,046 mol.

→ Sau phản ứng còn 2,3 gam < 2,94 gam → chất rắn không tan là Cu,dung dịch sau phản ứng chứa Cu( và Fe(.

Có:

= = 0,035 mol;

= = = 0,01 mol.

= + = 0,035.180 + 0,01. 188= 8,18 gam.

Câu 10:

C

= = 0,1 mol → = 98 gam.

Bảo toàn khối lượng: = + - = 3,68 + 98 – 0,1.2 = 101,48 gam.