Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, Al = 27, Fe = 56, Zn = 65.

Câu 1:

Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa lượng dư một trong những chất sau: , , , Pb(, NaCl, HCl, loãng, đặc nóng, . Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 2:

Khi cho hỗn hợp và Cu vào dd loãng dư thu được chất rắn X và dd Y. Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với dd Y?

A. KI, , Cl.

B. NaOH, ,.

C. , HCl, .

D. , , .

Câu 3:

Chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là

A. ( .

B. NaCl.

C. Fe.

D. .

Câu 4:

Trong các chất: Al, Na, , MgO. Số chất vừa tan được trong dung dịch NaOH, vừa tan được trong dung dịch HCl là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 5:

không nên

Dụng cụ bằng chất nào sau đây dùng để chứa dung dịch kiềm?

A. Fe

B. Cu

C. Ag

D. Al

Câu 6:

Dung dịch có lẫn tạp chất là . Để loại bỏ có thể ngâm vào dung dịch trên kim loại nào sau đây?

A. Fe.

B. Cu.

C. Al.

D. Sn.

Câu 7:

Quặng nào sau đây không chứa sắt ?

A. Manhetit.

B. Hemantit.

C. Xiđerit.

D. Apatit.

Câu 8:

Để phân biệt các chất rắn riêng biệt: ; Mg; Al người ta có thể dùng một trong các hóa chất nào sau đây ?

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch loãng.

C. Dung dịch NaOH.

D. Dung dịch loãng.

Câu 9:

Hòa tan 5,4 gam Al vào 100ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thể tích khí ở đktc thu được là

A. 4,48 lít.

B. 0,448 lít.

C. 6,72 lít.

D. 0,672 lít.

Câu 10:

Trong các phát biểu sau:

(1) Trong lò cao, quá trình tạo gang xảy ra ở nồi lò.

(2) Thép là hợp kim của sắt với cacbon trong đó, %C cỡ 2-5% về khối lượng.

(3) Vonfam (W) là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

(4) Kim cương là kim loại cứng nhất.

(5) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là ns1.

(6) Nước cứng là nước có chứa nhiều ion: .

Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 1 (2 điểm):

Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Tính giá trị của x.

Câu 2 (3 điểm):

Một hỗn hợp X gồm Fe và Zn khi tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 3,136 lít khí (đktc) và để lại một chất rắn A. Hoà tan hết A trong dung dịch loãng, sau đó thêm NaOH dư được kết tủa B. Nung B ngoài không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn nặng 12,8 gam . Viết các PTHH xảy ra và tính khối lượng của hỗn hợp X.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a B D D A D A D C D A
Fe +

Fe + + Cu

Fe + Pb( → Fe( + Pb

Fe + 2HCl → +

Chọn đáp án B.

Câu 2:

Chất rắn X là Cu, vậy dd Y gồm , dư. Các chất tác dụng được với dung dịch Y là , , . Chọn đáp án D.

Câu 3:

vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. Chọn đáp án D.

Câu 4:

Al, Na, vừa tan được trong dung dịch NaOH, vừa tan được trong dung dịch HCl. Chọn đáp án A.

Câu 5:

không nên

Dụng cụ bằng Al dùng để chứa dung dịch kiềm. Chọn đáp án D.

Câu 6:

Fe + + Cu. Chọn đáp án A.

Câu 7:

Quặng apatit không chứa sắt. Chọn đáp án D.

Câu 8:

Dùng NaOH, hiện tượng:

-Chất rắn tan, có khí thoát ra → Al

2Al + 2NaOH + O → +

-Chất rắn tan →

+ 2NaOH → + O

-Không hiện tượng → MgO. Chọn đáp án C.

Câu 9:

→ Al dư, NaOH hết → = 0,03 mol → = 0,672 lít. Chọn đáp án D.

Câu 10:

Phát biểu đúng là:

(3) Vonfam (W) là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

(5) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là .

(6) Nước cứng là nước có chứa nhiều ion: .

Chọn đáp án A.

Câu 1 (2 điểm):

Câu 2 (3 điểm):

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.