Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, Fe = 56, Al = 27, S = 32.

Câu 1:

Sắt tây là hợp kim của sắt và kim loại nào sau đây?

A. Cr.

B. Ag.

C. Sn.

D. Zn.

Câu 2:

Al thể hiện tính chất nào sau đây:

1) Nhôm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

2) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

3) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

4) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660˚C.

5) Nhôm là nguyên tố s

A. 1, 2, 3, 4.

B. 1, 2, 3.

C. 1, 3, 4, 5.

D. 1, 2, 4, 5.

Câu 3:

Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam Fe bằng dd đặc nóng dư, thu được V lít khí (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 3,36.

C. 2,24.

D. 6,72.

Câu 4:

Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong các chất sau: ; HCl; đặc; đặc; Cu(; ; NaOH. Số trường hợp sinh ra muối sắt (II) là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 5:

Hợp chất nào sau đây không chứa nhôm?

A. Criolit.

B. Boxit.

C. Mica.

D. Xinvinit.

Câu 6:

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch ( tác dụng với dung dịch nào sau đây?

A. NaOH.

B. .

C. NaCl.

D. .

Câu 7:

Cho sơ đồ chuyển hóa:

Các chất X và T lần lượt là

A. FeO và .

B. .

C. FeO và .

D. và Cu(

Câu 8:

phản ứng được với cả hai dung dịch:

A. , KOH.

B. NaOH, HCl.

C. KCl, .

D. NaCl, .

Câu 9:

Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 10:

Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí (ở đktc) thoát ra là

A. 2,24 lít.

B. 4,48 lít.

C. 3,36 lít.

D. 6,72 lít.

Câu 1 (2 điểm):

Cho 200 ml dung dịch 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Xác định giá trị lớn nhất của V.

Câu 2 (3 điểm):

Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm và Cu bằng dung dịch đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Tính phần trăm khối lượng của Cu trong X.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a C A D A D A B B A C
Sắt tây là hợp kim của sắt và kim loại Sn. Chọn đáp án C.

Câu 2:

Al thể hiện các tính chất:

1) Nhôm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

2) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

3) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

4) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660˚C. Chọn đáp án A.

Câu 3:

Bảo toàn e: 3. = 2. = 0,3 → V = 0,3.22,4 = 6,72 lít. Chọn đáp án D.

Câu 4:

Fe +

Fe + 2HCl → +

Fe + Cu( → Fe( + Cu. Chọn đáp án A.

Câu 5:

không

Hợp chất chứa nhôm là Xinvinit. Chọn đáp án D.

Câu 6:

( + 6NaOH → 2Fe ↓ + . Chọn đáp án A.

Câu 7:

4Fe( + +

+ 3CO dư 2Fe +

Fe +

+ → Fe( + Ag + 2AgCl

Chọn đáp án B.

Câu 8:

phản ứng được với cả hai dung dịch NaOH và HCl. Chọn đáp án B.

Câu 9:

Fe + . Chọn đáp án A.

Câu 10:

Bảo toàn e: 3. = 2. = 0,15 mol → = 0,15.22,4 = 3,36 lít. Chọn đáp án C.

Câu 1 (2điểm):

Tính được số mol = 0,3 mol; số mol kết tủa = 0,2 mol

> n↓. Để thì ban đầu tạo kết tủa max, sau đó kết tủa tan một phần.

= 0,9 + 0,1 = 1 mol → V = 1 : 0,5 = 2 lít.

Câu 2 (3điểm):

Quy đổi hỗn hợp gồm: Fe (x mol), O (y mol) và Cu (z mol).

Ta có: = 2,44 gam → 56x + 16y + 64z =2,44 (1)

Bảo toàn e: 3x – 2y + 2z = 0,045 (2)

Do dư, nên muối sunfat là (: 0,5x mol và z mol

→ 200x + 160z = 6,6 (3)

Giải hệ được: x = y = 0,025; z = 0,01.

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.