Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, Cu = 64, Fe = 56, Na = 23.

Câu 1:

Cho các nhận xét sau:

(1) là quặng giàu sắt nhất để luyện gang

(2) Hợp chất sắt (II) chỉ có tính khử.

(3) Hàm lượng cacbon trong gang nhiều hơn trong thép(4) Fe tác dụng được với hơi nước ở nhiệt độ cao

(5) Fe (Z=26) thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB

(6) có tính oxi hóa

đúng

Số nhận xét là

A. 5

B. 4.

C. 3.

D. 6

Câu 2:

Quá trình sản xuất Al trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân quặng boxit cần dùng criolit (hay băng thạch). Công thức của criolit là

A. Cả B và D đều đúng.

B. .

C. KAl(.O.

D. 3NaF..

Câu 3:

Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với CuO nung nóng.

B. Al tác dụng với nung nóng

C. Al tác dụng với nung nóng

D. Al tác dụng với axit đặc nóng

Câu 4:

Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hoá: (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là

A. HCl, NaOH.

B. NaCl, Cu.

C. , NaOH.

D. HCl, Al.

Câu 6:

Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Cu.

B. Fe.

C. Al.

D. Ag.

Câu 7:

Nguyên liệu sản xuất thép là:

A. quặng manhetit

B. quặng pirit

C. quặng hematit

D. gang

Câu 8:

Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là

A. Fe.

B. .

C. (.

D. .

Câu 9:

Trộn bột kim loại Al với chất X (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Chất X là

A. .

B. .

C. Fe.

D. Al.

Câu 10:

Cấu hình electron nào sau đây là của Fe( Z = 26)?

A. [Ar].

B. [Ar].

C. [Ar].

D. [Ar] .

Câu 1 (2 điểm):

Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X.

Câu 2 (3 điểm):

Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và tác dụng với dung dịch loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Tính giá trị của m.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a B A D A C C D D B C
Nhận xét đúng là:

(3) Hàm lượng cacbon trong gang nhiều hơn trong thép

(4) Fe tác dụng được với hơi nước ở nhiệt độ cao

(5) Fe (Z=26) thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB

(6) có tính oxi hóa

Chọn đáp án B.

Câu 2:

Công thức của criolit là hay 3NaF.. Chọn đáp án A.

Câu 3:

không

Al tác dụng với axit đặc nóng thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm. Chọn đáp án D.

Câu 4:

Al: [Ne]. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là 3. Chọn đáp án A.

Câu 5:

2Fe +

+ 3NaOH → Fe + 3NaCl. Chọn đáp án C.

Câu 6:

Al phản ứng được với dung dịch NaOH. Chọn đáp án C.

Câu 7:

Nguyên liệu sản xuất thép là gang. Chọn đáp án D.

Câu 8:

Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là . Chọn đáp án D.

Câu 9:

Trộn bột kim loại Al với chất X (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Chất X là . Chọn đáp án B.

Câu 10:

Fe( Z = 26): [Ar]. Chọn đáp án C.

Câu 1 (2điểm):

Gọi số mol Na và Al trong hỗn hợp lần lượt là x và y (mol)

Câu 2 (3điểm):

Sau phản ứng còn kim loại dư → muối sau phản ứng là Cu( và Fe(

= 61,2 – 2,4 = 58,8 gam.

Gọi x và y lần lượt là số mol Cu và đã phản ứng.

→ 64x + 232y = 58,8 (1)

Giải hệ pt được: x = 0,375 và y = 0,15

= 0,375.188 + 0,45.180 = 151,5 gam.

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.