Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, Fe = 56, C = 12.

Câu 1:

không phải

Tính chất vật lí nào sau đây là tính chất vật lí của Al?

A. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

B. Kim loại nhẹ.

C. Có tính nhiễm từ.

D. Màu trắng, dẻo.

Câu 2:

Al không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. đặc

B. NaOH.

C. loãng.

D. đặc, nguội.

Câu 3:

Tính chất nào sau đây là tính chất chung của các hợp chất: FeO, , ?

A. Tính lưỡng tính.

B. Tính oxi hóa và tính khử.

C. Tính khử.

D. Tính oxi hoá.

Câu 4:

Cho 5,6 gam Fe tác dụng với loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

A. 3,36.

B. 6,72.

C. 1,493.

D. 2,24.

Câu 5:

Quặng nào sau đây là tốt nhất để luyện gang?

A. .

B. .

C. .O.

D. .

Câu 6:

Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:

-Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí ;

-Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và y là

A. y = 2x.

B. x = 4y.

C. x = y.

D. x = 2y.

Câu 7:

Quá trình tạo gang và tạo xỉ xảy ra ở bộ phận nào của lò cao?

A. Thân lò.

B. Phía trên của nồi lò.

C. Bụng lò.

D. Nồi lò.

Câu 8:

Khi nung Fe với trong môi trường trơ thu được sản phẩm X. Công thức của X là

A. .

B. I.

C. .

D. FeI3.

Câu 9:

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhôm là một kim loại lưỡng tính.

B. Al là một hiđroxit lưỡng tính.

C. , đều là chất lưỡng tính.

D. Al tan trong dung dịch NH3 dư.

Câu 10:

Để luyện được 500 tấn thép cacbon (thành phần gồm Fe và C) chứa 1,4% C, cần dùng x tấn quặng hematit đỏ chứa 0% tạp chất trơ. Hiệu suất quá trình là 75%. Giá trị của x là

A. 939,05.

B. 528,21.

C. 1878,10.

D. 1056,43

Câu 1:

không

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a C D D D D B C C B A
Al có tính nhiễm từ. Chọn đáp án C.

Câu 2:

không

Al tan trong dung dịch đặc, nguội. Chọn đáp án D.

Câu 3:

Các hợp chất: FeO, , đều có tính oxi hóa. Chọn đáp án D.

Câu 4:

Bảo toàn e: = = 0,1 mol → V = 2,24 lít. Chọn đáp án D.

Câu 5:

Quặng tốt nhất để luyện gang là . Chọn đáp án D.

Câu 6:

Phần 1: Bảo toàn e: 3. = 2x (1)

Phần 2: Bảo toàn e: 3. = 8y (2)

Từ (1) và (2) → 2x = 8y → x = 4y. Chọn đáp án B.

Câu 7:

Quá trình tạo gang và tạo xỉ xảy ra ở bụng lò. Chọn đáp án C.

Câu 8:

Khi nung Fe với trong môi trường trơ thu được . Chọn đáp án C.

Câu 9:

Phát biểu đúng: “Al là một hiđroxit lưỡng tính”. Chọn đáp án B.

Câu 10:

Ta có sơ đồ:

→ 2Fe

160g → 2.56g

x tấn → 500.98,6% tấn

Chọn đáp án A.