Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, C = 12, Zn = 65, Al = 27, Fe = 56.

Câu 1:

Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là

A. .(.O.

B. .(.O.

C. (.(.O.

D. .(.O.

Câu 2:

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch . Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

B. chỉ có kết tủa keo trắng.

C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.

D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 3:

Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A. hematit đỏ.

B. xiđerit.

C. hematit nâu.

D. manhetit.

Câu 4:

Chia bột kim loại X thành 2 phần. Phần một cho tác dụng với tạo ra muối Y. Phần 2 cho tác dụng với dd HCl tạo ra muối Z. Cho kim loại X tác dụng với muối Y lại thu được muối Z. Vậy X là kim loại nào sau đây?

A. Mg

B. Al

C. Zn

D. Fe

Câu 5:

Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí . Công thức của X và giá trị V lần lượt là

A. và 0,224.

B. và 0,448.

C. FeO và 0,224.

D. và 0,448.

Câu 6:

Khi nung hỗn hợp các chất Fe(, Fe trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là

A. .

B. FeO.

C. Fe.

D. .

Câu 7:

Hoà tan hỗn hợp gồm: O, BaO, , vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là

A. Fe.

B. .

C. Al.

D. .

Câu 8:

Dãy kim loại bị thụ động trong axit đặc, nguội là

A. Fe, Al, Cr.

B. Fe, Al, Ag.

C. Fe, Al, Cu.

D. Fe, Zn, Cr

Câu 9:

Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch 0,5M. Giá trị của V là

A. 80.

B. 40.

C. 20.

D. 60.

Câu 10:

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch 10%, thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 101,68 gam.

B. 88,20 gam.

C. 101,48 gam.

D. 97,80 gam.

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a B A D D B D C A B C
Công thức hoá học của phèn chua là .(.O. Chọn đáp án B.

Câu 2:

3NaOH + → Al (↓ keo trắng) + 3NaCl

Al (↓ keo trắng) + NaOH dư → + O. Chọn đáp án A.

Câu 3:

Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là manhetit. Chọn đáp án D.

Câu 4:

2Fe +

Fe + 2HCl → +

Fe + .

Chọn đáp án D.

Câu 5:

Đặt X:

Ta có = = = 0,02 mol → V = 0,02.22,4 = 0,448 lít.

x : y = : = 0,015 : 0,02 = 3 : 4. Vậy X là . Chọn đáp án B.

Câu 6:

Khi nung hỗn hợp các chất Fe(, Fe trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là . Chọn đáp án D.

Câu 7:

Chọn đáp án C.

Dung dịch X chứa: , , , có thể có , chất rắn Y là .

Sục dư vào X thu được kết tủa là Al.

Câu 8:

Dãy kim loại bị thụ động trong axit đặc, nguội là Fe, Al, Cr. Chọn đáp án A.

Câu 9:

= = 0,1 mol.

Bảo toàn e có: = 5. → 0,1 = 5. 0,5.V → V = 40 ml. Chọn đáp án B.

Câu 10:

= = 0,1 mol → = 98 gam.

Bảo toàn khối lượng: = + - = 3,68 + 98 – 0,1.2 = 101,48 gam. Chọn đáp án C.