Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, Fe = 56, C = 12.

Câu 1:

không phải

Tính chất vật lí nào sau đây là tính chất vật lí của sắt?

 A. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

 B. Kim loại nhẹ.

 C. Có tính nhiễm từ.

 D. Màu trắng hơi xám.

Câu 2:

Cr không tan trong dung dịch nào sau đây?

 A. đặc, nóng.

 B. HCl nóng.

 C. loãng, nóng.

 D. đặc, nguội.

Câu 3:

Tính chất nào sau đây là tính chất chung của các hợp chất: FeO, , ?

 A. Tính lưỡng tính.

 B. Tính oxi hóa và tính khử.

 C. Tính khử.

 D. Tính oxi hoá.

Câu 4:

Cho 2,8 gam Fe tác dụng với loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

 A. 3,36.

 B. 6,72.

 C. 1,12.

 D. 2,24.

Câu 5:

Quặng nào sau đây là tốt nhất để luyện gang?

 A. .

 B. .

 C. .O.

 D. .

Câu 6:

Cho Cu và dung dịch loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là

 A. amophot.

 B. ure.

 C. natri nitrat.

 D. amoni nitrat.

Câu 7:

Quá trình tạo gang và tạo xỉ xảy ra ở bộ phận nào của lò cao?

 A. Thân lò.

 B. Phía trên của nồi lò.

 C. Bụng lò.

 D. Nồi lò.

Câu 8:

Khi nung Fe với trong bình kín, không có không khí thu được sản phẩm X. Công thức của X là

 A. .

 B. I.

 C. .

 D. .

Câu 9:

Phát biểu nào sau đây đúng?

 A. Cr là một kim loại lưỡng tính.

 B. Cr là một hiđroxit lưỡng tính.

 C. , đều là chất lưỡng tính.

 D. Cr tan trong NaOH dư.

Câu 10:

Để luyện được 500 tấn thép cacbon (thành phần gồm Fe và C) chứa 1,4% C, cần dùng x tấn quặng hematit đỏ chứa 0% tạp chất trơ. Hiệu suất quá trình là 75%. Giá trị của x là

 A. 939,05.

 B. 528,21.

 C. 1878,10.

 D. 1056,43.

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Câu 1:

B

Sắt có khối lượng riêng lớn (d = 7,9 g/) nên là kim loại nặng.

Câu 2:

D

không

Cr tan trong dung dịch đặc, nguội.

Câu 3:

D

Các hợp chất: FeO, , đều có tính oxi hóa.

Câu 4:

C

Bảo toàn electron: 3. = 3. = = 0,05 mol

→ V = 0,05. 2,24 = 1,12 (lít).

Câu 5:

D

Do hàm lượng sắt trong quặng càng lớn thì hiệu quả luyện gang càng cao.

→ Quặng tốt nhất để luyện gang là .

Câu 6:

D

Amoni nitrat

 3Cu + + + 2NO↑ + O

+ ↑ + O

Câu 7:

C

Quá trình tạo gang và tạo xỉ xảy ra ở bụng lò.

Câu 8:

C

Câu 9:

B

A sai vì không có khái niệm kim loại lưỡng tính.

C sai vì không có tính lưỡng tính.

D sai vì Cr không có tính lưỡng tính, không tan trong NaOH dư.

Câu 10:

A

Ta có sơ đồ:

→ 2Fe

 160g → 2.56g

 x tấn → 500.98,6% tấn