Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, Al = 27, Cu = 64, Fe = 56.

Câu 1:

Các số oxi hóa phổ biến của crom trong hợp chất là

 A. +2, +4 và +6.

 B. +2, +3 và +6.

 C. +1, +3 và +6.

 D. +3, +4 và +6.

Câu 2:

Cho m gam Fe vào dung dịch loãng, dư thu được 5,6 lít khí ở đktc. Giá trị của m là

 A. 8,4.

 B. 12,6.

 C. 14,0.

 D. 7,0.

Câu 3:

Cho phản ứng sau: aCu + → cCu( + dNO + O. Sau khi cân bằng, tổng giá trị của (a + b + d) là

 A. 11.

 B. 13.

 C. 15.

 D. 14.

Câu 4:

Biết cấu hình của là: [Ar]. Tổng số e trong nguyên tử của Fe là

 A. 26

 B. 23.

 C. 15.

 D. 56.

Câu 5:

Cho các mô tả sau:

(1). Cu phản ứng với dung dịch HCl đặc, nóng giải phóng khí

(2). Ðồng dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, chỉ thua Ag

(3). Ðồng kim loại có thể phản ứng với dung dịch

(4). Có thể hoà tan Cu trong dung dịch HCl khi có mặt

(5). Ðồng thuộc nhóm kim loại nhẹ (d = 8,98 g/)

(6). Không tồn tại O ; S

Số mô tả đúng là

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3 .

 D. 4.

Câu 6:

không

Trường hợp nào dưới đây có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính có trong quặng?

 A. Manhetit chứa .

 B. Pirit sắt chứa .

 C. Hematit nâu chứa FeO.O.

 D. Xiđerit chứa .

Câu 7:

Cho 27,5 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tan hết trong dung dịch thu được 8,96 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch A. Cô cạn A thì thu được khối lượng muối là

 A. 101 gam.

 B. 109,1 gam.

 C. 101,9 gam.

 D. 102 gam.

Câu 8:

Nung nóng m gam hỗn hợp Al và (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí (ở đktc).

- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí (ở đktc).

Giá trị của m là

 A. 22,75

 B. 21,40.

 C. 29,40.

 D. 29,43.

Câu 9:

Để thu được kim loại Fe từ dung dịch Fe( theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

 A. Zn.

 B. Fe.

 C. Na.

 D. Ca.

Câu 10:

Fe phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

 A. NaOH; C; ; .

 B. ; .

 C. ; S.

 D. ;

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Câu 1:

B

Trong hợp chất Cr có số oxi hóa biến đổi từ + 1 đến +6, trong đó phổ biến nhất là các số oxi hóa +2, +3 và +6.

Câu 2:

C

Câu 3:

B

 3Cu + → 3Cu( + 2NO + O

  → a + b + d = 3 + 8 + 2 = 13.

Câu 4:

A

 Fe → + 2e

→ Cấu hình của Fe là: [Ar]. Tổng số e trong nguyên tử của Fe là 26.

Câu 5:

C

1. Sai vì Cu không tác dụng với HCl đặc, nóng.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + +

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + + O

5. Sai, đồng thuộc nhóm kim loại nặng

6. Sai, có tồn tại 2 chất trên.

Câu 6:

C

Hematit nâu chứa .O.

Câu 7:

C

= ∑ = = 3. = 1,2 (mol)

= + = 27,5 + 1,2.62 = 101,9 gam.

Câu 8:

A

 2Al + + 2Fe

Theo bài ra Y gồm: Fe, và Al dư, giả sử với số mol lần lượt ở mỗi phần là x, y và z (mol). Theo PTHH → x = 2y (1)

Phần 1:

bảo toàn e: 2x + 3z = 0,1375.2 = 0,275 (2)

Phần 2:

bảo toàn e: 3z = 0,0375.2 = 0,075 (3)

Từ (1); (2); (3) có x = 0,1; y = 0,05; z = 0,025.

m = = 2.(0,1.56 + 0,05.102 + 0,025.27) = 22,75 gam.

Câu 9:

A

 Zn + Fe( → Zn( + Fe.

Câu 10:

C