Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, C = 12, Na = 23, Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.

Câu 1:

Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

A. Ca.

B. K.

C. Mg.

D. Cu.

Câu 2:

sai

Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là ?

A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.

B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần

D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.

Câu 3:

Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là

A. HCl, NaOH, .

B. NaOH, , .

C. KCl, Ca, .

D. HCl, Ca, .

Câu 4:

Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai dung dịch trên thu được kết tủa. Hai chất X và Y tương ứng là

A. .

B. Ba(.

C. .

D. Ba(.

Câu 5:

Cho dung dịch Ba( lần lượt vào các dung dịch sau: , , Ba, . Số trường hợp có phản ứng xảy ra là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 6:

Chất nào sau đây là thạch cao sống?

A. .

B. CaO.

C. . O.

D. .O.

Câu 1 (2 điểm):

Viết các PTHH xảy ra trong sơ đồ sau:

NaCl → Na → NaOH → .

Câu 2 (3 điểm):

Cho 6,8 gam hỗn hợp G gồm hai kim loại A và B liên tiếp trong nhóm IIA tác dụng với dung dịch loãng dư, sau phản ứng thu được 5,6 lít khí (ở đktc). Xác định thành phần % khối lượng của từng kim loại trong G.

Câu 3 (2 điểm):

Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Tính giá trị của x.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/a D C B B D D
Cu có thể được bằng phương pháp thủy luyện. Chọn đáp án D.

Câu 2:

sai

Phát biểu là: Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần. Chọn đáp án C.

Câu 3:

Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là NaOH, , . Chọn đáp án B.

Câu 4:

Dung dịch Ba( không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch làm quỳ tím hóa xanh.

Ba( + ↓ + . Chọn đáp án B.

Câu 5:

Ba( tác dụng được với , , Ba, . Chọn đáp án D.

Câu 6:

Thạch cao sống: .O. Chọn đáp án D.

Câu 1 (2 điểm):

Câu 2 (3 điểm):

Tính được = 0,25 mol

Đặt 2 kim loại tương ứng với một kim loại là R.

Giả sử < < <

= 6,8 : 0,25 = 27,2. Vậy hai kim loại là Mg: a (mol) và Ca: b (mol).

= 6,8 gam → 24a + 40b = 6,8

= 0,25 mol → a + b = 0,25

Giải hệ được a = 0,2 và b = 0,05.

Câu 3 (2 điểm):

Tính được số mol = 0,03 mol; số mol = 0,05 mol

Đặt . Sau phản ứng thu được 2 loại muối

Vậy hết, m↓ = 0,0125.100 = 1,25 gam.

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.