Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, Mg = 24, C = 12, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133, Ba = 137.

Câu 1:

Dãy gồm các kim loại được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

A. Na, Ca, Al.

B. Na, Ca, Zn.

C. Na, Cu, Al.

D. Fe, Ca, Al.

Câu 2:

Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là

A. NO.

B. .

C. O.

D. .

Câu 3:

Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?

A. Vôi sống (CaO).

B. Thạch cao sống (.O).

C. Đá vôi ().

D. Thạch cao nung (.O).

Câu 4:

Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là

A. KOH, và HCl.

B. KOH, .

C. K và .

D. K, .

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1.

B. Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs.

C. Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước.

D. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Câu 6:

Một cốc nước có chứa các ion: (0,02 mol), (0,02 mol), (0,04 mol), (0,02 mol), (0,10 mol) và (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc

A. là nước mềm.

B. có tính cứng vĩnh cửu.

C. có tính cứng toàn phần.

D. có tính cứng tạm thời.

Câu 1

(2 điểm): Viết các PTHH xảy ra trong chuỗi phản ứng sau:NaCl → NaOH → → NaCl.

Câu 2

(3 điểm): Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba, thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m.

Câu 3

(2 điểm): Cho 8,5 gam hỗn hợp hai kim loại A, B thuộc hai chu kì liên tiếp ở nhóm IA vào nước thu được 3,36 lít khí . Xác định hai kim loại A và B.

Câu 1 (2điểm):

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/a A A D B A B
Những kim loại hoạt động mạnh như Na, Ca, Al … được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng. Chọn đáp án A.

Câu 2:

Áp dụng ĐL bảo toàn e: 0,15.2 = n.0,1 → n = 3. Vậy khí X là NO. Chọn đáp án A.

Câu 3:

Thạch cao nung (.O) được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương. Chọn đáp án D.

Câu 4:

2KCl + O 2KOH + + . Chọn đáp án B.

Câu 5:

Phát biểu đúng là: Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1. Chọn đáp án A.

Câu 6:

. Vậy nước trong cốc có tính cứng vĩnh cửu. Chọn đáp án B.

Câu 1 (2 điểm):

NaCl → NaOH → → NaCl.

HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PTHH.

Câu 2 (3 điểm):

Tính được số mol = 0,15 mol, số mol = 0,35 mol

Đặt Sau phản ứng thu được

Từ phản ứng (2) → hết, m↓ = = 0,1.197 = 19,7 gam.

Câu 3 (2 điểm):

Tính được số mol khí = 0,15 mol

Đặt 2 kim loại A và B tương ứng với 1 KL là R.

Giả sử < < <

= 8,5 : 0,3 = 28,33. Vậy hai kim loại là Na và K.

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.