Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, C = 12, Ca = 40, Mg = 24, Ba = 137, Cu = 64.

Câu 1:

Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy?

A. Zn.

B. Fe.

C. K.

D. Cu.

Câu 2:

Nguyên tử của kim loại kiềm có n lớp electron. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 3:

Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

A. Ca(, Mg(.

B. Mg(, .

C. , .

D. Ca(, .

Câu 4:

Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng?

A. Ca(.

B. .

C. .

D. .

Câu 5:

Một mẫu khí thải có chứa , , được sục vào dung dịch Ca dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 6:

Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì

A. khả năng tác dụng với nước giảm dần.

B. tính khử giảm dần.

C. năng lượng ion hóa giảm dần.

D. bán kính nguyên tử giảm dần.

Câu 1

(2 điểm): Viết các PTHH xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ Điện phân nóng chảy NaCl.

b/ tác dụng với HCl.

c/ K tác dụng với O.

d/ tác dụng với Ca dư.

Câu 2

(3 điểm): Cho 1,37 gam Ba vào 1 lít dung dịch 0,01 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối lượng kết tủa thu được.

Câu 3

(2 điểm): Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí (ở đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của . trong loại quặng nêu trên.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/a C C A A D C
Những kim loại hoạt động mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất của kim loại. Chọn đáp án C.

Câu 2:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là . Chọn đáp án C.

Câu 3:

Ca( (↓) + + O

Mg( (↓) + + O

Chọn đáp án A.

Câu 4:

+ + O

+ (↓ trắng)

Chọn đáp án A.

Câu 5:

Có 3 khí trong dãy bị hấp thụ là , . Chọn đáp án D.

Câu 6:

Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì năng lượng ion hóa giảm dần. Chọn đáp án C.

Câu 1: (2 điểm)

HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, không cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PTHH.

Câu 2: (3 điểm)

Tính được: = 0,01 mol, = 0,01 mol.

m↓ = + = 0,01.233 + 0,01.98 = 3,31 gam.

Câu 3: (3 điểm)

Tính được số mol = 0,4 mol

Bảo toàn C có: = 0,2 mol.

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.