Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, C = 12, S = 32, Ca = 40, Ba = 137, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.

Câu 1:

Dãy kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Cu, Ni, Pb, Fe.

B. Ni, Cu, Fe, Na.

C. Fe, Cu, Mg, Ag.

D. Mg, Fe, Zn, Na.

Câu 2:

đúng

Phát biểu nào sau đây là ?

A. Nước mềm là nước có chứa các muối , ,…

B. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion , .

C. Nước trong tự nhiên đều là nước cứng vì có chứa cation , .

D. Nước cất là nước cứng.

Câu 3:

Chất nào sau đây bị nhiệt phân?

A. NaCl.

B. Ca.

C. .

D. .

Câu 4:

Một muối khi tan vào nước tạo thành dd có môi trường kiềm, muối đó là

A. NaCl.

B. .

C. .

D. .

Câu 5:

không

Hãy cho biết phản ứng nào sau đây xảy ra?

A. O + O → 2NaOH.

B. MgO + O → Mg.

C. BaO + O → Ba..

D. CaO + O → Ca..

Câu 6:

Chất nào sau đây là vôi sống?

A. .

B. .

C. CaO.

D. Ca.

Câu 7:

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra

A. sự khử ion .

B. sự khử ion .

C. sự oxi hoá ion .

D. sự oxi hoá ion .

Câu 8:

100ml dung dịch X chứa 0,1M và 0,1M tác dụng hết với dung dịch Ba( dư. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 4,3 gam.

B. 2,93 gam.

C. 3,4 gam.

D. 2,39 gam.

Câu 9:

Hấp thụ hết 0,3 mol vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca. Lượng kết tủa thu được là

A. 30 gam.

B. 225 gam.

C. 20 gam.

D. 15 gam.

Câu 10:

Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào O dư, thu được 1,344 lít khí (đktc). Kim loại M là

A. Na.

B. K.

C. Li.

D. Rb.

Biểu điểm 1 điểm / 1 Câu.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a A B D D B C B A C B
Những KL có độ hoạt động trung bình như Cu, Ni, Pb, Fe… được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện. Chọn đáp án A.

Câu 2:

đúng

Phát biểu là: Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion , . Chọn đáp án B.

Câu 3:

. Chọn đáp án D.

Câu 4:

là muối tạo bởi cation kim loại mạnh và anion gốc axit yếu, khi tan vào nước tạo thành dd có môi trường kiềm. Chọn đáp án D.

Câu 5:

không

Câu 6:

Phản ứng xảy ra là: MgO + O → Mg. Chọn đáp án B. Vôi sống: CaO. Chọn đáp án C.

Câu 7:

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot:

+ 1e → Na. Chọn đáp án B.

Câu 8:

m↓ = + = 0,01.197 + 0,01. 233 = 4,3 gam. Chọn đáp án A.

Câu 9:

, sau phản ứng thu được 2 muối : x mol, Ca( y mol.

Bảo toàn Ca: x + y = 0,25.

Bảo toàn C: x + 2y = 0,3.

Giải hệ: x = 0,2 và y = 0,05 → m↓ = 0,2.100 = 20 gam. Chọn đáp án C.

Câu 10:

= 4,68 : 0,12 = 39, vậy M là K. Chọn đáp án B.