Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, C = 12, Fe = 56, Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.

Câu 1:

Dãy kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch?

A. Ni, Cu, Fe, Na.

B. Fe, Cu, Mg, Ag.

C. Cu, Ag, Pb, Fe.

D. Mg, Fe, Zn, Na.

Câu 2:

đúng

Nhận định nào sau đây là ?

A. NaOH dùng để tinh chế quặng nhôm.

B. Li dùng để chế tạo tế bào quang điện.

C. Cs dùng để chế tạo hợp kim siêu nhẹ.

D. dùng để nấu xà phòng.

Câu 3:

Chất được dùng để làm mềm tất cả các loại nước cứng là

A. và CaO.

B. và Ca.

C. .

D. NaOH và Ca.

Câu 4:

Chất nào sau đây được sử dụng trong: y học (bó bột), nặn tượng, ...?

A. .

B. .O.

C. .O.

D. .O.

Câu 5:

Khi điện phân dung dịch (điện cực trơ), tại anot (A) xảy ra

A. sự oxi hoá ion thành Cu.

B. sự oxi hoá O thành .

C. sự khử O thành .

D. sự khử ion thành Cu.

Câu 6:

Muối X khi tan vào nước tạo thành dd có môi trường trung tính, X có thể là

A. .

B. NaCl.

C. .

D. .

Câu 7:

Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,032.

B. 0,048.

C. 0,06.

D. 0,04.

Câu 8:

Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí (ở đktc). Hai kim loại đó là

A. Be và Mg.

B. Mg và Ca.

C. Sr và Ba.

D. Ca và Sr.

Câu 9:

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 2,16.

B. 5,04.

C. 4,32.

D. 2,88.

Câu 10:

Trong các kim loại sau: Na, Mg, Ba, K, Sr, Ca; số kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường là

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a C A C B B B D D D A
Phương pháp điện phân dung dịch dùng để điều chế các KL hoạt động trung bình hoặc yếu như Cu, Ag, Pb, Fe… Chọn đáp án C.

Câu 2:

đúng

Nhận định là: “NaOH dùng để tinh chế quặng nhôm”. Chọn đáp án A.

Câu 3:

Chất được dùng để làm mềm tất cả các loại nước cứng là . Chọn đáp án C.

Câu 4:

Thạch cao nung (. O) được sử dụng trong: y học (bó bột), nặn tượng, ... Chọn đáp án B.

Câu 5:

Khi điện phân dung dịch (điện cực trơ):

Tại catot: + 2e → Cu

Tại anot: O → + + 4e

Chọn đáp án B.

Câu 6:

NaCl tan vào nước tạo thành dd có môi trường trung tính. Chọn đáp án B.

Câu 7:

= 0,12 > n↓ = 0,08. Vậy sau phản ứng thu được 2 muối : 0,08 mol và Ba(.

Bảo toàn C có số mol

Bảo toàn Ba có:

a = 0,1 : 2,5 = 0,04. Chọn đáp án D.

Câu 8:

Đặt 2 kim loại tương ứng với 1 kim loại là R.

MR = 1,67 : 0,03 = 55,6. Vậy 2 kim loại là Ca và Sr. Chọn đáp án D.

Câu 9:

PTHH có thể xảy ra theo thứ tự sau:

3Mg + + 2Fe (1)

Fe + (2)

TH1:

Sau phản ứng Mg còn dư. Chỉ có phản ứng (1) khối lượng chất rắn thu được là Fe vào Mg dư

= = 0,12 mol → = 0,12.56 = 6,72g > 3,36 (loại)

TH2:

Xảy ra 2 phản ứng (1) và (2) (khi Mg hết còn sẽ tác dụng tiếp với Fe)

Đặt = a mol, = 3,36 : 56 = 0,06 mol

= 0,12 → = 0,12 → a = 0,12 mol

→ m = 0,12.24 = 2,88g. Chọn đáp án D.

Câu 10:

Na, Ba, K, Sr, Ca tác dụng với nước ở điều kiện thường. Chọn đáp án A.