Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, C = 12, S = 32, Ca = 40, Ba = 137, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.

Câu 1:

Để bảo quản kim loại kiềm người ta thường làm như thế nào?

 A. Để trong bình kín.

 B. Để trong bóng tối.

 C. Ngâm trong dầu hỏa.

 D. Để nơi thoáng mát.

Câu 2:

đúng?

Phát biểu nào sau đây là

 A. Nước cứng có vai trò đặc biệt quan trọng cho đời sống và sản xuất.

 B. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion , .

 C. Khi đun sôi nước, tính cứng vĩnh cửu của nước bị mất đi.

 D. Nước cất là nước cứng.

Câu 3:

Trong các hợp chất của Na dưới đây, hợp chất nào bị nhiệt phân hủy?

 A. NaCl.

 B. NaOH.

 C. .

 D. .

Câu 4:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

 A. Ca

 B. Fe

 C. Na

 D. Al

Câu 5:

không

Hãy cho biết phản ứng nào sau đây xảy ra ở điều kiện thường?

 A. O + O → 2NaOH.

 B. BeO + O → Be.

 C. BaO + O → Ba..

 D. O + O → 2KOH.

Câu 6:

không

Hợp chất Ba( tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra kết tủa?

 A. Dung dịch .

 B. Dung dịch NaOH.

 C. Dung dịch .

 D. Dung dịch HCl.

Câu 7:

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra

 A. sự khử ion .

 B. sự khử ion .

 C. sự oxi hoá ion .

 D. sự oxi hoá ion .

Câu 8:

100ml dung dịch X chứa 0,1M và 0,1M tác dụng hết với dung dịch dư. Khối lượng kết tủa thu được là

 A. 4,3 gam.

 B. 2,93 gam.

 C. 3,4 gam.

 D. 2,39 gam.

Câu 9:

Hấp thụ hết 0,672 lít khí vào dung dịch có chứa 0,025 mol Ba. Lượng kết tủa thu được là

 A. 3,94 gam.

 B. 1,97 gam.

 C. 0,95 gam.

 D. 1,50 gam.

Câu 10:

Hòa tan hết 2,34 gam kim loại kiềm M vào O dư, thu được 0,672 lít khí (đktc). Kim loại M là

 A. Na.

 B. K.

 C. Li.

 D. Rb.

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Câu 1:

C

Vì các kim loại kiềm dễ tác dụng với nước, với oxi trong không khí nên để bảo quản, người ta ngâm chìm các kim loại kiềm trong dầu hỏa.

Câu 2:

B

A sai vì nước cứng gây nhiều tác hại trong đời sống và sản xuất.

C sai vì khi đun sôi nước tính cứng vĩnh cửu vẫn không mất đi.

D sai vì nước cất không có tính cứng.

Câu 3:

D

Câu 4:

A

Ca thuộc nhóm các kim loại kiềm thổ.

Câu 5:

B

không

Phản ứng xảy ra ở điều kiện thường là: BeO + O → Be.

Câu 6:

D

A/ Ba( + ↓ +

B/ Ba( + 2NaOH → ↓ + + O

C/ Ba( + ↓ +

D/ Ba() + 2HCl → + + O

Câu 7:

B

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot:

+ 1e → Na.

Câu 8:

A

m↓ = + = 0,01.197 + 0,01. 233 = 4,3 gam.

Câu 9:

A

, sau phản ứng thu được 2 muối : x mol, Ba( y mol.

Bảo toàn Ba có: x + y = 0,025 (1).

Bảo toàn C có: x + 2y = 0,03 (2).

Từ (1) và (2) có x = 0,02 và y = 0,005

Kết tủa là → m↓ = 0,02.197 = 3,94 gam.

Câu 10:

B