Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, Na = 23, C = 12, Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.

Câu 1:

Kim loại nào sau đây phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?

 A. Na.

 B. Fe.

 C. Mg.

 D. Al.

Câu 2:

Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp X gồm: CuO, FeO, , MgO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Hỗn hợp chất rắn Y gồm

 A. Cu, FeO, , MgO.

 B. Cu, Fe, , MgO.

 C. Cu, , , MgO.

 D. Cu, Fe, Al, Mg.

Câu 3:

Chất vừa bị nhiệt phân hủy vừa có tính lưỡng tính là

 A. Mg.

 B. BaO.

 C. .

 D. .

Câu 4:

không

Thí nghiệm nào sau đây khi kết thúc có kết tủa?

 A. Cho dung dịch dư vào dung dịch NaOH.

 B. Cho Ba dư vào dung dịch

 C. Cho dung dịch dư vào dung dịch Ca

 D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch .

Câu 5:

đúng?

Chọn phát biểu

 A. Trong công nghiệp, sản xuất nước gia – ven bằng phương pháp điện phân dung dịch NaOH không có màng ngăn.

 B. Trong công nghiệp sản xuất Al bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

 C. Các muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm bị phân hủy bởi nhiệt.

 D. Trong công nghiệp, điều chế NaOH bằng phương pháp điện phân dung dịch bão hòa muối ăn có màng ngăn.

Câu 6:

Ag có lẫn tạp chất là Cu. Hóa chất có thể dùng để loại bỏ Cu thu được Ag tinh khiết là

 A. dd HCl dư.

 B. dd đặc, nóng dư.

 C. dd thiếu.

 D. dd dư.

Câu 7:

Nhận định nào sau đây là sai?

 A. Nước cứng là nước chứa nhiều ion , , nước mềm là nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên.

 B. Nước cứng có tính cứng tạm thời: chứa Ca( và Mg(.

 C. Nước cứng được phân thành 2 loại: nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu.

 D. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion , trong nước cứng.

Câu 8:

Nung 100 gam hỗn hợp X gồm cho đến khối lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn giảm đi 31 gam. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong X lần lượt là

 A. 37% và 63%.

 B. 21% và 79%.

 C. 42% và 58%.

 D. 16% và 84%.

Câu 9:

Cho 2,16 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch loãng dư, kết thúc phản ứng thu được 2,016 lít khí ở đktc và dung dịch A. Kim loại M là

 A. Cu.

 B. Mg.

 C. Ca.

 D. Be.

Câu 10:

Cho 2,24 lít khí vào dung dịch Ba dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 9,85 gam.

 B. 6,00 gam.

 C. 19,70 gam.

 D. 10,00 gam.

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Câu 1:

A

Na phản ứng với nước ở ngay nhiệt độ thường.

2Na + O → 2NaOH + .

Câu 2:

B

CO khử được oxit của các kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

→ Hỗn hợp chất rắn Y gồm Cu, Fe, , MgO.

Câu 3:

D

vừa bị nhiệt phân vừa có tính lưỡng tính.

Câu 4:

D

A

sai vì: dư + 3NaOH → Al + 3NaCl

B

sai vì:

 Ba + O → Ba +

 Ba + ↑ + ↓ + O

C

sai vì: + Ca↓ + + O

D

đúng vì:

 HCl + + O → NaCl + Al

+ Al + O

Câu 5:

D

A sai vì trong công nghiệp nước gia – ven được sản xuất bằng cách điện phân dung dịch bão hòa NaCl, không có màng ngăn.

B sai vì trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy.

C sai vì các muối cacbonat trung hòa của kim loại kiềm bền với nhiệt.

Câu 6:

D

Cu + → Cu( + 2Ag.

Câu 7:

C

Người ta phân biệt nước cứng thành 3 loại: nước cứng có tính cứng tạm thời, vĩnh cửu và toàn phần.

Câu 8:

D

= + → 44.0,5x + 18.0,5x = 31 → x = 1.

Câu 9:

B

Câu 10:

C

Do Ba dư, nên có phản ứng: