Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, C = 12, Fe = 56, Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.

Câu 1:

Những kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng?

 A. Na, Mg.

 B. Fe, Ba.

 C. Cu, Ag.

 D. K, Fe.

Câu 2:

đúng?

Nhận định nào sau đây là

 A. dễ bị nhiệt phân hủy.

 B. Li dùng để chế tạo tế bào quang điện.

 C. Cs dùng để chế tạo hợp kim siêu nhẹ.

 D. dùng để nấu xà phòng.

Câu 3:

Chất được dùng để làm mềm tất cả các loại nước cứng là

 A. và CaO.

 B. và Ca.

 C. .

 D. NaOH và Ca.

Câu 4:

Chất nào sau đây được sử dụng trong: y học (bó bột), nặn tượng, ...?

 A. .

 B. .O.

 C. .O.

 D. .O.

Câu 5:

Khi điện phân dung dịch (điện cực trơ), tại anot (A) xảy ra

 A. sự oxi hoá ion thành Cu.

 B. sự oxi hoá O thành .

 C. sự khử O thành .

 D. sự khử ion thành Cu.

Câu 6:

không

Cặp chất xảy ra phản ứng là

 A. dung dịch và dung dịch

 B. dung dịch NaOH và .

 C. O và O.

 D. Na và dung dịch KCl.

Câu 7:

Sục 2,688 lít (đktc) vào 40ml dung dịch Ca 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch gồm:

 A. .

 B. Ca(.

 C. và Ca dư.

 D. và Ca(.

Câu 8:

Cho 3,34 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 1,344 lít khí (ở đktc). Hai kim loại đó là

 A. Be và Mg.

 B. Mg và Ca.

 C. Sr và Ba.

 D. Ca và Sr.

Câu 9:

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là

 A. 2,16.

 B. 5,04.

 C. 4,32.

 D. 2,88.

Câu 10:

Trong các kim loại sau: Na, Be, Li, Mg, Ba, K, Sr, Ca; số kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường là

 A. 5.

 B. 4.

 C. 6.

 D. 3.

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Câu 1:

C

Phương pháp điện phân dung dịch dùng để điều chế các KL hoạt động trung bình hoặc yếu như Cu, Ag, Pb, Fe…

Câu 2:

A

Câu 3:

C

Chất được dùng để làm mềm tất cả các loại nước cứng là .

Câu 4:

B

Thạch cao nung (. O) được sử dụng trong: y học (bó bột), nặn tượng, ...

Câu 5:

B

Khi điện phân dung dịch (điện cực trơ):

Tại catot: + 2e → Cu

Tại anot: O → + + 4e

Câu 6:

A

Câu 7:

D

Vậy sau phản ứng thu được 2 muối là và Ca(.

Câu 8:

D

Đặt 2 kim loại tương ứng với 1 kim loại là

Câu 9:

D

PTHH có thể xảy ra theo thứ tự sau:

3Mg + + 2Fe (1)

Fe + (2)

- TH1:

Sau phản ứng Mg còn dư. Chỉ có phản ứng (1) khối lượng chất rắn thu được là Fe vào Mg dư

= = 0,12 mol → = 0,12.56 = 6,72g > 3,36 (loại)

- TH2:

Xảy ra 2 phản ứng (1) và (2) (khi Mg hết còn sẽ tác dụng tiếp với Fe)

Đặt = a mol, = 3,36 : 56 = 0,06 mol

Câu 10:

C

Na, Li, Ba, K, Sr, Ca tác dụng với nước ở điều kiện thường.