Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, C = 12, Na = 23, Li = 7, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.

Câu 1:

Phương pháp nhiệt luyện thường dùng để điều chế các kim loại

 A. hoạt động trung bình như Fe, Zn…

 B. hoạt động mạnh như Ca, Na…

 C. mọi kim loại như Cu, Na, Fe, Al…

 D. kém hoạt động như Ag, Au…

Câu 2:

Trong các kim loại sau, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

 A. Cs.

 B. Li.

 C. Ba.

 D. Be.

Câu 3:

Thạch cao sống là chất nào sau đây?

 A. .O.

 B. .

 C. . O.

 D. .

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai?

 A. Nước chứa nhiều ion: , được gọi là nước cứng.

 B. Nấu ăn bằng nước cứng làm tăng mùi vị của món ăn.

 C. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion: , .

 D. Khi cho xà phòng vào nước cứng sẽ có kết tủa.

Câu 5:

không

Hãy cho biết phản ứng nào sau đây xảy ra ở điều kiện thường?

 A. CaO + O → Ca.

 B. 2Al + 2NaOH + O → + .

 C. Be + O → Be + .

 D. Ba + O → Ba + .

Câu 6:

Hấp thụ hết 5,6 lít (ở đktc) vào dung dịch chỉ chứa 29,925 gam Ba thu được a gam kết tủa Y. Giá trị của a là

 A. 15 gam.

 B. 14,8 gam.

 C. 19,7 gam.

 D. 34,5 gam.

Câu 7:

Cho 3,8 gam hỗn hợp muối (M là kim loại kiềm) vào dung dịch 2M (dư), sinh ra 0,496 lít khí (đktc). M là

 A. K.

 B. Li.

 C. Rb.

 D. Na.

Câu 8:

Cho dung dịch Ca vào dung dịch Ca( sẽ

 A. có kết tủa trắng.

 B. có bọt khí.

 C. có kết tủa trắng và bọt khí.

 D. không có hiện tượng gì.

Câu 9:

Cho 8,52 gam hỗn hợp X gồm: Ca, MgO, O tác dụng hết với 360 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch Y. Khối lượng (gam) NaCl có trong Y là

 A. 2,34.

 B. 8,75.

 C. 5,21.

 D. 7,02.

Câu 10:

Trong các phát biểu sau:

(1) Li có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối, được ứng dụng chế tạo hợp kim siêu nhẹ.

(2) NaOH được sử dụng để nấu xà phòng, sản xuất tơ nhân tạo.

(3) là chất rắn, màu trắng, tan tốt trong nước.

(4) Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion , có trong nước cứng.

(5) được ứng dụng để làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày do thừa axit.

không

Phát biều đúng là

 A. (1), (2).

 B. (3), (4).

 C. (2), (4).

 D. (3), (5).

Biểu điểm 1 điểm / 1 câu.

Câu 1:

A

Những kim loại có độ hoạt động trung bình như Zn, Fe, Sn, Pb ... thường được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện, nghĩa là khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, hoặc các kim loại hoạt động.

Câu 2:

A

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong dãy là Cs (nóng chảy ở 29°C).

Câu 3:

C

Thạch cao sống: . O.

Câu 4:

B

B sai vì nấu ăn bằng nước cứng sẽ làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị.

Câu 5:

C

Be không tác dụng với O ở điều kiện thường.

Câu 6:

C

, sau phản ứng thu được 2 muối (x mol); Ba( (y mol).

Bảo toàn C: x + 2y = 0,25 (1)

Bảo toàn Ba: x + y = 0,175 (2)

Từ (1) và (2) có x = 0,1 và y = 0,075

Kết tủa là → a = 0,1.197 = 19,7 gam.

Câu 7:

C

Đặt 2 muối tương đương với một muối là

Bảo toàn C có:

+ 1 < 112,2 < → 56,1 < < 111,2 → M là Rb.

Câu 8:

A

Ca + Ca( + O.

Câu 9:

D

= 8,52 → 40x + 40y + 62z = 8,52 (1)

= 0,72 → 2x + 2y + 2z = 0,36 (2)

Từ (1) và (2) giải hệ được x + y = 0,12; z = 0,06

= 2z.58,5 = 2. 0,06.58,5 = 7,02 gam.

Câu 10:

D

(3) sai vì không tan trong nước.

(5) sai vì được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày do thừa axit.