Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O =

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

O = 16, H = 1, C = 12, Na = 23, Li = 7, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.

Câu 1:

Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại

A. hoạt động trung bình như Fe, Zn…

B. hoạt động mạnh như Ca, Na…

C. mọi kim loại như Cu, Na, Fe, Al…

D. kém hoạt động như Ag, Au…

Câu 2:

Trong các kim loại kiềm, kiềm thổ; kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

A. Cs.

B. Li.

C. Ba.

D. Be.

Câu 3:

Chất nào sau đây có tên gọi là vôi tôi?

A. .

B. .

C. CaO.

D. Ca.

Câu 4:

sai

Phát biểu nào sau đây là ?

A. Đa số các nguồn nước trong tự nhiên đều là nước cứng vì có chứa các cation: ,

B. Tất cả các loại nước cứng đều có thể làm mềm bằng vôi vừa đủ.

C. Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các ion: , .

D. Khi cho xà phòng vào nước cứng sẽ có kết tủa.

Câu 5:

không

Hãy cho biết phản ứng nào sau đây xảy ra ở điều kiện thường?

A. CaO + O → Ca.

B. 2Al + 2NaOH + O → + .

C. Be + O → Be + .

D. Ba + O → Ba + .

Câu 6:

Hấp thụ hết 11,2 lít (ở đktc) vào dung dịch chỉ chứa 25,9 gam Ca thu được a gam kết tủa Y. Giá trị của a là

A. 15 gam.

B. 10 gam.

C. 20 gam.

D. 35 gam.

Câu 7:

Cho 3,8 gam hỗn hợp muối (M là kim loại kiềm) vào dung dịch 2M (dư), sinh ra 0,496 lít khí (đktc). M là

A. K.

B. Li.

C. Rb.

D. Na.

Câu 8:

Phương trình hóa học nào sau đây chỉ thực hiện bằng phương pháp điện phân?

A. Cu + → 2Ag + Cu(.

B. Fe + .

C. + 2NaOH → Mg + .

D. 2NaCl + O → + 2NaOH + .

Câu 9:

Cho 17,04 gam hỗn hợp X gồm: Ca, MgO, O tác dụng hết với 360 ml dung dịch HCl 2M (vừa đủ) thu được dung dịch Y. Khối lượng (gam) NaCl có trong Y là

A. 4,68.

B. 8,775.

C. 15,21.

D. 14,04.

Câu 10:

Trong các phát biểu sau:

(1) Li có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối, được ứng dụng chế tạo hợp kim siêu nhẹ.

(2) NaOH được sử dụng để sản xuất tơ nhân tạo.

(3) CaO tan trong nước không tỏa nhiệt, quặng đôlômit có công thức là ..

(4) Đun nóng nước cứng tạm thời và nước cứng toàn phần đều có kết tủa.

(5) được ứng dụng để làm thuốc chữa bệnh dạ dày.

không

Phát biều đúng là

A. (1), (2), (5).

B. (3), (4), (5).

C. (1), (2), (4).

D. (3), (5).

Biểu điểm 1 điểm / 1 Câu.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a B A D B C C C D D D
Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại hoạt động mạnh như Ca, Na… Chọn đáp án B.

Câu 2:

Trong các kim loại kiềm, kiềm thổ; kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Cs (nóng chảy ở C). Chọn đáp án A.

Câu 3:

Vôi tôi: Ca. Chọn đáp án D.

Câu 4:

sai:

Phát biểu Tất cả các loại nước cứng đều có thể làm mềm bằng vôi vừa đủ.

Chọn đáp án B.

Câu 5:

Be không tác dụng với O ở điều kiện thường. Chọn đáp án C.

Câu 6:

, sau phản ứng thu được 2 muối (x mol); Ca( (y mol).

Bảo toàn C: x + 2y = 0,5

Bảo toàn Ca: x + y = 0,35

Giải hệ được x = 0,2 và y = 0,15 → a = 0,2.100 = 20 gam. Chọn đáp án C.

Câu 7:

Đặt 2 muối tương đương với một muối là (ĐK: + 1 < < )

Bảo toàn C có = = 0,022 mol → = 172,2 → R = 112,2.

+ 1 < 112,2 < → 56,1 < < 111,2 → M là Rb. Chọn đáp án C.

Câu 8:

Chọn đáp án D.

Câu 9:

= 17,04 → 40x + 40y + 62z = 17,04 (1)

= 0,72 → 2x + 2y + 2z = 0,72 (2)

Từ (1) và (2) giải hệ được x + y = 0,24; z = 0,12 → = 2. 0,12.58,5 = 14,04 gam.

Chọn đáp án D.

Câu 10:

không

Phát biểu đúng là:

3/ CaO tan trong nước không tỏa nhiệt, quặng đôlômit có công thức là ..

5/ được ứng dụng để làm thuốc chữa bệnh dạ dày.

Chọn đáp án D.