Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Câu 1: sai Nhận định nào sau đây là ?

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Câu 1:

sai

Nhận định nào sau đây là ?

A. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

B. Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế các kim loại có độ hoạt động trung bình.

C. Na được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

D. Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại hoạt động trung bình hoặc yếu.

Câu 2:

không

Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Na.

B. Ba.

C. Be.

D. Ca.

Câu 3:

Cho dãy các chất: , , , . Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 4:

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

A. .

B. .

C. O.

D. RO.

Câu 5:

Khi cho dung dịch Ca vào dung dịch Ca( thấy có

A. bọt khí và kết tủa trắng.

B. bọt khí bay ra.

C. kết tủa trắng xuất hiện.

D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.

Câu 6:

Một mẫu nước cứng vĩnh cửu có chứa 0,03 mol ; 0,13 mol ; 0,12mol và a mol , giá trị của a là

A. 0,04 mol.

B. 0,05 mol.

C. 0,15 mol.

D. 0,10 mol.

Câu 1 (2 điểm):

Viết các phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ PbO tác dụng với .

b/ K tác dụng với O.

c/ Nhiệt phân .

d/ Nhiệt phân .

Câu 2 (3 điểm):

Cho 17 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng với dd loãng, dư thu được 6,72 lít khí (ở đktc) và dung dịch Y. Xác định % khối lượng của các chất trong X.

Câu 3 (2 điểm):

Dẫn V lít khí ở đktc vào 0,3 lít dd Ca 0,02M thì thu được 0,2 gam kết tủa. Tính giá trị của V.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/a D C A C C D
Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại hoạt động mạnh. Chọn đáp án D.

Câu 2:

không

Be tác dụng với nước ở điều kiện thường. Chọn đáp án C.

Câu 3:

, tác dụng được với NaOH. Chọn đáp án A.

Câu 4:

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là O. Chọn đáp án C.

Câu 5:

Ca + Ca( + O. Chọn đáp án C.

Câu 6:

Bảo toàn điện tích có: 0,03.2 + 0,13.2 = 0,12 + 2a → a = 0,1. Chọn đáp án D.

Câu 1 (2điểm):

HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, không cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PTHH.

Câu 2 (3 điểm):

Tính được số mol khí = 0,3 mol.

Đặt 2 kim loại A và B tương ứng với 1 kim loại là R.

Giả sử < < <

= 17 : 0,6 = 28,33. Vậy 2 kim loại là Na (x mol) và K ( y mol).

= 17g → 23x + 39y = 17

= 0,6 mol → x + y = 0,6

Giải hệ được x = 0,4 và y = 0,2

Câu 3 (2 điểm):

Tính được số mol Ca = 0,006 mol, số mol kết tủa = 0,002 mol.

Có số mol Ca > số mol kết tủa. Xảy ra các TH sau:

Trường hợp 1:

Ca

→ V = 0,002.22,4 = 0,0448 lít.

Trường hợp 2:

Ca hết, sau pư thu được 2 muối.

→ V = (0,008 + 0,002).22,4 = 0,224 lít.

Chú ý:

HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.