Sách Giải Bài Tập và SGK

Đề kiểm tra môn Hóa 12 Thời gian: 15 phút Câu 1: Để khử ion trong dung dịch ( có

    Đề kiểm tra môn Hóa 12

    Thời gian: 15 phút

Câu 1:

Để khử ion trong dung dịch ( có thể dùng kim loại

A. Mg.

B. Ba.

C. Na.

D. Ag.

Câu 2:

Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp X gồm: CuO, , , MgO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Hỗn hợp chất rắn Y gồm

A. Cu, Fe, Al, MgO.

B. Cu, Fe, , MgO.

C. Cu, , , MgO.

D. Cu, Fe, Al, Mg.

Câu 3:

Chất vừa bị nhiệt phân vừa có tính lưỡng tính là

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 4:

Sự tạo thành các hang động trên núi đá vôi là một quá trình hoá học. Quá trình này kéo dài hàng triệu năm. Phản ứng hoá học nào sau đây biểu diễn quá trình đó?

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng.

A. Trong công nghiệp, điều chế nước gia – ven bằng phương pháp điện phân dung dịch NaOH.

B. Trong công nghiệp điều chế Al bằng phương pháp điện phân AlCl3 nóng chảy.

C. Các muối cacbonat của kim loại kiềm và kiềm thổ đều bị phân hủy bởi nhiệt.

D. Trong công nghiệp, điều chế NaOH bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn.

Câu 6:

Ag có lẫn tạp chất là Cu. Hóa chất có thể dùng để loại bỏ Cu thu được Ag tinh khiết là

A. dd HCl dư.

B. dd đặc, nóng dư.

C. dd thiếu.

D. dd dư.

Câu 7:

Nhận định nào sau đây là sai?

A. Nước cứng là nước chứa nhiều ion , , nước mềm là nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên.

B. Nước cứng có tính cứng tạm thời: chứa Ca( và Mg(.

C. Nước cứng được phân thành 2 loại: nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu.

D. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion , trong nước cứng.

Câu 8:

Nung 200 gam hỗn hợp X gồm cho đến khối lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn giảm đi 62 gam. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong X lần lượt là

A. 37% và 63%.

B. 21% và 79%.

C. 42% và 58%.

D. 16% và 84%.

Câu 9:

Cho 1,44 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch loãng dư, kết thúc phản ứng thu được 1,344 lít khí ở đktc và dung dịch

A. Kim loại M là

A. Cu.

B. Mg.

C. Ca.

D. Be.

Câu 10:

Cho 2,24 lít khí vào dung dịch Ca dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 4 gam.

B. 6 gam.

C. 8 gam.

D. 10 gam.

Biểu điểm 1 điểm / 1 Câu.

Câu 1:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a A B D A D D C D B D
3Mg + + 3Fe. Chọn đáp án A.

Câu 2:

Hỗn hợp chất rắn Y gồm Cu, Fe, , MgO. Chọn đáp án B.

Câu 3:

vừa bị nhiệt phân vừa có tính lưỡng tính. Chọn đáp án D.

Câu 4:

Chọn đáp án A.

Câu 5:

Phát biểu đúng: “Trong công nghiệp, điều chế NaOH bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn”. Chọn đáp án D.

Câu 6:

Cu + → Cu( + 2Ag. Chọn đáp án D.

Câu 7:

Người ta phân biệt nước cứng có tính cứng tạm thời, vĩnh cửu và toàn phần. Chọn đáp án C.

Câu 8:

Câu 9:

= 1,44 : 0,06 = 24. Vậy M là Mg. Chọn đáp án B.

Câu 10:

m↓ = 0,1.100 = 10g. Chọn đáp án D.