Sách Giải Bài Tập và SGK

Thời gian: 15 phút Câu 1. Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với

    Thời gian: 15 phút

Câu 1.

Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không, sẽ

A. chỉ có phản xạ.

B. có khúc xạ, tán sắc và phản xạ

C. chỉ có khúc xạ

D. chỉ có tán sắc.

Câu 2.

Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu vồng. Đó là kết quả của hiện tượng:

A. Giao thoa ánh sáng

B. Khúc xạ ánh sáng

C. Phản xạ ánh sáng

D. Tán sắc ánh sáng

Câu 3.

Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào:

A. Màu sắc của môi trường

B. Màu của ánh sáng

C. Lăng kính mà ánh sáng đi qua

D. Bước sóng của ánh sáng

Câu 4.

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,5μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i bằng

A. 0,1 mm     B. 2,5 mm

C. 2,5. mm     D. 1,0 mm

Câu 5.

Thân thể con người ở nhiệt độ C phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau đây?

A. Bức xạ nhìn thấy    B. Tia Rơnghen

C. Tia hồng ngoại    D. Tia tử ngoại

Câu 6.

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng trong không khí, khoảng cách hai khe a = 0,5mm. Khoảng cách hai khe tới màn là D, được chiếu bức xạ đơn sắc có bưóc sóng λ. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất n = 4/3. Để khoảng vân vẫn như trong không khí thì khoảng cách hai khe là:

A. 0,35 mm   B. 0,45 mm

C. 0,667 mm   D. 0,375 mm

Câu 7.

Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

A. 0,40μm    B. 0,76μm

C. 0,48μm   D. 0,60μm

Câu 8.

Trong thí nghiệm Young (Iâng) ánh sáng dùng trong thí nghiệm là đơn sắc có bước sóng λ = 0,4μm, khoảng cách giữa 2 khe a = 0,4mm. Để trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 2,5mm ta có vân sáng bậc 5 thì khoảng cách từ hai khe đến màn là:

A. 0,5m   B. 1m

C. 1,5m   D. 2m

Câu 9.

Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1, S2 hẹp, song song, cách nhau 1 mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe lm. Đặt trước khe S1 một bản thuỷ tinh 2 mặt phẳng song song có chiết suất n = 1,5, độ dày e = 12μm. Hỏi vị trí hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn thế nào?

A. Về phía 2 mm

B. về phía 2 mm

C. Về phía 3 mm

D. Về phía 6 mm

Câu 10.

Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc đặt cách đều hai khe một khoảng 0,5m. Nếu dời S theo phương song song với một đoạn 1mm thì vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển một đoạn là bao nhiêu trên màn ?

A. 4mm   B. 5mm

C. 2mm   D. 3mm

Câu 1.

Đáp án B

Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không sẽ có khúc xạ, tán sắc và phản xạ.

Câu 2.

Đáp án A

Đó là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.

Câu 3.

Đáp án D

Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào bước sóng của ánh sáng.

Câu 4.

Đáp án D

Ta có:

Câu 5.

Đáp án C

Thân thể con người ở nhiệt độ C phát ra bức xạ hồng ngoại.

Câu 6.

Đáp án D

Khoảng vân khi đặt trong không khí:

Khoảng vân khi đặt trong nước:

Theo bài ra:

Câu 7.

Đáp án D

Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm, ta có:

4i = 3,6 → i = 0,9(mm)

Câu 8.

Đáp án A

Vị trí của vân sáng bậc 5 (k = 5) đối với vân trung tâm là:

Câu 9.

Đáp án D

Vì bản thủy tinh đặt trước nên hệ thống vân trung tâm dịch chuyển về phía một khoảng:

Câu 10.

Đáp án A

Vân trung tâm dịch chuyển 1 đoạn: