Sách Giải Bài Tập và SGK

Soạn văn: Văn bản tổng kết

I. Trả lời câu hỏi

Câu 1:

a) Văn bản trên là văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn

- Thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính

b) Mục đích: Nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm sau khi kết thúc hoạt động

Yêu cầu: chính xác, khách quan

Bố cục: 3 phần

- Mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan, tổ chức, địa điểm, thời gian, tiêu đề

- Nội dung:

   + Mục đích ý nghĩa của công việc

   + Lần lượt tường trình, đánh giá công việc cụ thể

   + Rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị

- Phần cuối

   + Nơi nhận

   + Người viết kí tên

Câu 2:

- Văn bản trên là văn bản tổng kết tri thức

   + Diễn đạt bằng ngôn ngữ khoa học

- Mục đích: hệ thống kiến thức

- Nội dung: Tóm tắt kiến thức, kỹ năng cơ bản

Câu 3:

a) Nội dung: mục đích, yêu cầu, hoạt động chính, kinh nghiệm…

- Văn bản tổng kết tri thức lần lượt trình bày khái quát tri thức, thành tựu, nghiên cứu đạt được

b) Tùy theo yêu cầu, nội dung văn bản tổng kết thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính, khoa học

II. Luyện tập

Câu 1:

a) Văn bản đã cho đạt được những yêu cầu:

- Bố cục đầy đủ 3 phần.

- Nội dung cụ thể, diễn đạt ngắn gọn, chính xác, nhận xét, kết luận đúng mực.

b) Những sự việc, số liệu trong phần bị lược bớt là:

- Phần I:

   + Những thuận lợi, khó khăn

   + Nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu

- Phần II; III; IV

   + Những công việc, những thành tích đạt được

   + Những việc chưa làm được

   + Những số liệu minh họa

c) Những nội dung còn thiếu:

   + Tên cơ quan ban hành văn bản

   + Địa điểm, thời gian

   + Bài học rút ra.

Câu 2:

Tổng số văn bản đã học: 33

- Phân loại theo đặc điểm riêng: văn học Việt Nam, văn học nước ngoài

   + Theo thể loại: truyện ngắn 22, và 11 tác phẩm thơ

   + Theo thời kì lịch sử(thời kì chống Mỹ và chống Pháp)

   + Đặc điểm chính về nội dung:

- Phản ánh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong thời kì chống Pháp, Mỹ

   + Tinh thần quật cường, ý chí chiến đấu kiên cường

   + Người dân chịu nhiều đau khổ từ ách áp bức

- Tình yêu đất nước, quê hương con người

- Tình cảm gia đình thiêng liêng, sâu nặng

- Tình yêu đôi lứa

Nghệ thuật tự sự: tạo dựng tình huống truyện, xây dựng nhân vật