Sách Giải Bài Tập và SGK

Soạn văn: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

I. Sự trong sáng của tiếng Việt:

1. Khi nói hoặc viết cần đúng chuẩn mực, quy tắc tiếng Việt

+ Chuẩn mực: không phủ nhận sự chuyển đổi linh hoạt, tiếp thu cái mới, sáng tạo

2. Sự trong sáng không dung nạp tạp chất. Sự trong sáng của tiếng Việt không cho phép pha tạp, lai căng, không sử dụng tùy tiện yếu tố ngôn ngữ khác

3. Sự trong sáng biểu hiện ở tính văn hóa, lịch sử của lời nói

II. Luyện tập:

Câu 1:

Khi miêu tả nhân vật như Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, Tú Bà tác giả đã sử dụng những từ ngữ chuẩn xác, từ đó, giúp bộc lộ những nét tính cách, đặc điểm con người của từng nhân vật.

   -Mã Giám Sinh: mày sâu nhẵn nhụi, bản chất sỗ sàng, con buôn thể hiện ngay bằng hành động

   -Sở Khanh: chải chuốt, dịu dàng, bề ngoài bóng bẩy nhưng lừa lọc, bội tình

   -Bạc Bà: miệng thề xoen xoét, lừa lọc, điêu trá

   -Tú Bà: nhờn nhợt, sống bằng nghề buôn bán phấn người

Câu 2:

Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông dòng sông vừa trôi chảy, vừa phải tìm nhận dọc đường đi của mình dòng nước khác. Dòng ngôn ngữ cũng vậy, một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc nhưng nó không được phép gạt bỏ, từ chối những thứ mà thời đại đem lại.

Câu 3:

-Một số từ ngữ nước ngoài được cho là lạm dụng: file, hacker

-Thay thế: file – tập tin, hacker – tin tặc