Sách Giải Bài Tập và SGK

Tương lai đơn (I will = I'll) Chúng ta sử dụng thì  khi chúng ta quyết định làm điều gì tại

Tương lai đơn (I will = I'll)

    Chúng ta sử dụng thì  khi chúng ta quyết định làm điều gì tại thời điểm nói.

Bạn theo dõi một số ví dụ sau:

I'll

- Oh, I've left the door open.  go and shut it.

(Ồ, tôi đã để cửa mở rồi. Tôi sẽ đi đóng cửa lại ngay đây.)

I'll

- "What would you like to drink?" " have an orange juice, please."

("Bạn muốn uống gì?" "Xin cho tôi một ly nước cam.")

I'll

- "Did you phone Ruth?" "Oh, no, I forgot.  phone her now."

("Bạn đã gọi điện cho Ruth chưa?" "Ồ chưa, tôi quên mất. Tôi sẽ gọi ngay cho cô ấy.")

Hiện tại đơn (I do/I go/ ...)

Trong những tình huống sau, bạn KHÔNG thể sử dụng thì .

- I'll go and shut the door. (không nói 'I go and shut')

(Tôi sẽ đi đóng cửa ngay đây.)

- I felt a bit hungry. I think I'll have something to eat.'

(Tôi cảm thấy hơi đói. Tôi nghĩ tôi sẽ ăn một chút gì đó.)

- I'll don't think I'll go out tonight. I'm too tired.

(Tôi nghĩ là tôi sẽ không đi chơi tối nay được. Tôi mệt quá.)

will

won't (= will not)

    Trong tiếng Anh nói, dạng phủ định của  là 

Ví dụ:

 won't 

- I can see you're busy, so Istay long.

(Tôi thấy bạn bận rộn quá, vì vậy tôi sẽ không ở lâu đâu.)

Bạn không sử dụng thì tương lai đơn (will) để nói về những việc mà bạn đã quyết định hay đã sắp xếp để làm.

Một số ví dụ minh họa:

- I'm going on holiday next Saturday. (KHÔNG dùng 'I'll go')

(Tôi sẽ đi nghỉ vào thứ Bảy tới.)

- Are you working tomorow? (KHÔNG dùng 'will you work')

(Sáng nay bạn có làm việc không?)

Bạn có thể sử dụng thì tương lai gần (I will) khi nói về một trong các trường hợp sau:

  • Ngỏ ý muốn giúp ai đó làm việc gì:- That bag looks heavy. I'll help you with it. (Không nói 'I help')(Túi xách đó trông nặng đấy. Tôi sẽ giúp bạn một tay.
  • Đồng ý làm điều gì đó:- A: You know that book I lent you. Can I have it back if you've finished with it?(Bạn còn nhớ cuốn sách tôi cho bạn mượn chứ. Nếu bạn đọc xong thì cho tôi lấy lại được không?)B: Of course. I'll give it to you this afternoon. (KHÔNG nói 'I give')(Tất nhiên rồi. Chiều nay tôi sẽ đưa quyển sách cho bạn.)
  • Hứa hẹn làm điều gì đó:- Thanks for lending me the money. I'll pay you back on Friday. (KHÔNG dùng 'I pay')(Cảm ơn bạn vì đã cho tôi mượn tiền. Tôi sẽ trả lại cho bạn vào thứ Sáu.)- I won't tell anyone what happened. I promise.(Tôi sẽ không nói với ai chuyện đã xảy ra. Tôi hứa.)
  • Đề nghị ai làm điều gì đó:- Will you please be quiet? I'm trying to concentrate.(Xin bạn giữ yên lặng? Tôi đang tập trung suy nghĩ.)- Will you shut the door, please?(Bạn vui lòng khép cửa lại được không?)

won't

    Bạn có thể sử dụng  để diễn đạt ai đó từ chối làm gì.

Ví dụ:

- I've tried to advise her but she won't listen. (= she refuses to listen)

(Tôi đã cố gắng khuyên cô ấy nhưng cô ta không chịu nghe.)

- The car won't start. I wonder what's wrong with it. (= the car refuses to start).

(Chiếc xe không khởi động được. Tôi tự hỏi không biết nó bị hỏng cái gì.)

Shall

Shall I ...?/Shall we ...?

 được sử dụng chủ yếu trong các dạng câu hỏi: 

Shall I ...?/Shall we ...?

    Chúng ta sử dụng  để hỏi ý kiến của ai đó (đặc biệt trong ngỏ ý hay đề nghị).

Ví dụ:

- Shall I open the window? "= do you want me open the window?".

(Tôi mở cửa sổ được không? "= bạn có muốn tôi mở cửa sổ không?")

- I've got no money. What shall I do? "= what do you suggest?"

(Tôi hết tiền rồi. Tôi phải làm gì đây? "= bạn có đề nghị gì không?")

- "Shall we go?" "Just a minute. I'm not ready yet."

("Chúng ta sẽ đi chứ?" "Chờ một chút. Mình chưa chuẩn bị xong.")

- Where shall we go this evening?

(Tối nay chúng ta đi đâu vậy?)

Shall I ...?

Will you ...?

Bạn so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của  và  qua các ví dụ sau:

- Shall I shut the door? "= do you want me to shut it?"

(Tôi đóng cửa được không? "= bạn có muốn tôi đóng cửa không?)

- Will you shut the door? "= I want you to shut it"

(Bạn đóng cửa được không? "= Tôi muốn bạn đóng cửa giúp tôi.")