Sách Giải Bài Tập và SGK

Trong phần trước, chúng ta ta cùng nhau tìm hiểu về Mạo từ là gì và cách sử dụng của

Trong phần trước, chúng ta ta cùng nhau tìm hiểu về Mạo từ là gì và cách sử dụng của Mạo từ trong tiếng Anh. Xin nhắc lại: Mạo từ là từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ đó đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Vậy Danh từ là gì và cách sử dụng của Danh từ trong tiếng Anh. Chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều này.

    Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

Nói chung, có 4 loại danh từ trong tiếng Anh:

 • 1. Danh từ chung: là những danh từ chỉ người, sự việc và địa điểm. Ví dụ:dog, man, table
 • 2. Danh từ trừu tượng: là một danh từ chung nhằm gọi tên một ý tưởng hoặc một phẩm chất. Các danh từ trừu tượng thường không được xem, ngửi, tiếp xúc hoặc nếm. Ví dụ:beauty, chanty, courage, joyDanh từ trừu tượng có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều, ở dạng đếm được hoặc không đếm được.
 • 3. Danh từ tập hợp: là một danh từ để chỉ một nhóm người, sự vật, nơi chốn. Ví dụ:crowd, flock, group, teamMột danh từ tập hợp thường đi với các động từ ở dạng số ít bởi nhóm này hoạt động cùng nhau dưới hình thức một đơn vị. Một danh từ tập hợp đi với một động từ ở dạng số nhiều khi thành phần của nhóm hoạt động dưới dạng các cá nhân. Ví dụ:Our team is practicing three nights a weeks.(Đội cả chúng tôi tập luyện ba đêm một tuần => đội đang hoạt động dưới tư cách một đơn vị)The team were talking among themselves.(Nhóm đang tự nói về họ => các thành viên của nhóm hoạt động dưới hình thức là nhiều cá nhân)Nếu tại đây bạn chưa hiểu gì về động từ, bạn có thể tìm hiểu tại: Động từ trong tiếng Anh.
 • 4. Danh từ chỉ tên riêng: Là các danh từ chỉ tên riêng của người, quốc gia, thành phố, ...France, Madrid, Mrs Smith, Tom

 • Danh từ được sử dụng để làm chủ ngữ trong câu:Mary arrived.
 • Danh từ được sử dụng để làm tân ngữ trực tiếp:Tom ate some apples.
 • Danh từ được sử dụng để làm tân ngữ gián tiếp:Tom gave Mary some apples.
 • Danh từ cũng có thể làm tân ngữ gián tiếp cho một giới từ:I spoke to Tom.
 • Danh từ được sử dụng để làm bổ ngữ cho các động từ be, become, seem:Tom is an actor.
 • Danh từ được sử dụng làm bổ ngữ cho tân ngữ:People consider him a teacher.
 • Danh từ cũng có thể trong dạng sở hữu cách:Tome's books.