Sách Giải Bài Tập và SGK

Trong chương trước mình đã liệt kê các trạng từ và tính từ có hình thức giống nhau, cũng như

Trong chương trước mình đã liệt kê các trạng từ và tính từ có hình thức giống nhau, cũng như giới thiệu sơ lược cách sử dụng của các trạng từ này. Chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng của hai trạng từ long và near trong tiếng Anh.

long

longer

longest

longer

longest

Như bạn đã biết, dạng so sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ  lần lượt là  và . Hai trạng từ  và  có thể được sử dụng rộng rãi mà không có hạn chế nào.

It took longer than I expected.

long

Nhưng trạng từ  được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định và nghi vấn.

How long will it take to get there? ~ It won't take long

too/so + long

long + enough

a long time

Trong câu khẳng định, bạn cũng có thể sử dụng  hoặc . Hoặc bạn có thể sử dụng cụm trạng từ  để thay thế.

I would take too long.

It would take a long time.

(for) a long time

(for) ages

Theo qui ước, cụm trạng từ  thường được thay thế bởi :

I waited for ages.

It took us ages to get there.

near

nearer

nearest

nearer

nearest

Như bạn đã biết, dạng so sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ  lần lượt là  và . Hai trạng từ  và  có thể được sử dụng rộng rãi và không có sự hạn chế nào.

Don't come any nearer.

near

very/quite/so/too

enough

Nhưng trạng từ  thường được sử dụng kèm theo các trạng từ  hoặc :

They live quite near.

Don't come too near.

You're near enough.

giới từ near

Nói chung,  khi kết hợp với danh từ, đại từ hoặc trạng từ thì hữu ích hơn. Ví dụ:

Don't go near the edge.

The ship sank near here.