Sách Giải Bài Tập và SGK

Trạng từ quite là một từ khá khó hiểu và có thể gây rắc rối cho bạn bởi vì trạng

Trạng từ quite là một từ khá khó hiểu và có thể gây rắc rối cho bạn bởi vì trạng từ này có hai nghĩa.

quite

completely

all right, certain, determined, empty, full, ready, right, sure, wrong

amazing, extraordinary, horrible, perfect

Trạng từ  có nghĩa tương đương với "" (hoàn toàn) khi nó được sử dụng với một từ hoặc cụm từ mà diễn đạt tính đầy đủ/trọn vẹn (ví dụ: ) và khi được sử dụng với các tính từ/trạng từ mạnh ():

The pottle was quite empty.

You're quite wrong.

It's quite extraordinary; I can't understand it at all.

quite

fairly

Khi trạng từ  được sử dụng theo cách này thì ý nghĩa của nó tương tự như trạng từ  nhưng độ mạnh của nó có thể rất đa dạng phụ thuộc vào cách nó được phát âm:

quite 'good (trọng âm ở từ good) thì độ mạnh ít hơn 'good' (khá tốt <-> tốt).

'quite 'good (không có trọng âm) nghĩa là 'chưa hoàn toàn tốt hẳn'.

'quite good (trọng âm ở quite) thì độ mạnh ít hơn rất nhiều so với 'good'

Qui tắc

quite 

quite

: Phần trọng âm ở trạng từ càng ít thì độ mạnh của tính từ/trạng từ càng tăng. Và ngược lại, phần trọng âm ở trạng từ  càng tằng thì độ mạnh của tính từ/trạng từ càng yếu.

Giả sử, Tom đang ngồi nói chuyện với Jerry và Jerry vừa mới ốm:

Ngữ cảnh 1:

Tom: Are you feeling better now?

Jerry: Yes, I'm feeling quite healthy, thank you. In fact, I feel great!

Trong ngữ cảnh này, Jerry có lẽ muốn nói rằng anh đã hoàn toàn bình phục, anh cảm thấy 100% khỏe mạnh.

Cũng trong ngữ cảnh như trên, nếu Jerry nói:

Ngữ cảnh 2:

Tom: Are you feeling better now?

Jerry: Well, I'm feeling quite healthy, but I still have a terrible headache.

Trong trường hợp này, Jerry có lẽ muốn nói rằng anh cảm thấy khá khỏe, nhưng chưa hoàn toàn khỏe hẳn.