Sách Giải Bài Tập và SGK

Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree) được sử dụng để diễn ta mức độ của một hành động

Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree) được sử dụng để diễn ta mức độ của một hành động (ví dụ: tồi, tốt, hoàn hảo, …). Loại trạng từ này thường hay sử dụng với một tính từ, một trạng từ.

    Một số trạng từ chỉ mức độ: fairly, hardly, rather, quite, too, very, too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (hoàn toàn), rather (có phần), ...

Loại trạng từ này được đặt trước tính từ hoặc trạng từ khác.

You are absolutely right. I'm almost ready.

enough

Nhưng riêng trạng từ  lại theo sau tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa:

The box isn't big enough. He didn't work quickly enough

far

dạng so sánh của tính từ

too + tính từ

Trạng từ  phải được theo sau bởi  hoặc :

If is far better to say nothing.

He drives far too fast

almost, barely, enough, hardly, just, little, much, nearly, quite, rather, really và scarcely

Đó là các trạng từ: 

much

Tất cả các trạng từ trên (ngoại trừ trạng từ ) có thể đặt trước động từ chính trong câu.

He almost/nearly fell.

I am just going.

Tom didn't like it much but I realty enjoyed it

only

only

Trạng từ  cũng có thể bổ nghĩa cho động từ. Về mặt lý thuyết, trạng từ  được đặt kế sau từ mà nó bổ nghĩa, đặt trước các động từ, tính từ và trạng từ và đặt sau hoặc theo sau danh từ và đại từ:

(a) He had only six apples, (not more than six)

(b) He only lent the car. (He didn't give it.)

(c) He lent the car to me only. (not to anyone else)

(d) I believe only half of what he said

only

Nhưng trong tiếng Anh nói, người ta thường đặt nó trước động từ. Với cách sử dụng này giúp nhấn mạnh từ mà  bổ nghĩa.

He only had six apples -- là tương đương với ví dụ (a)

He only lent the car to me -- là tương đương với ví dụ (c)

just, like

Hai trạng từ  nên đặt trước từ mà nó cần bổ nghĩa.

I'll buy just one. I had just enough money

Hai trạng từ này cũng có thể được đặt ngay trước động từ:

I'll just buy one. I just had enough money