Sách Giải Bài Tập và SGK

Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được

    Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.

Có nhiều cách khác nhau để phân loại tính từ trong tiếng Anh, sau đây là các loại tính từ chủ yếu:

  • (a) Tính từ chỉ địnhthis, that, these, those
  • (b) Tính từ phân phốieach, every, either, neither
  • (c) Tính từ chỉ số lượngsome, any, no; little/few; many, much; one, twenty
  • (d) Tính từ chỉ sự nghi vấnwhich, what, whose
  • (e) Tính từ sở hữumy, your, his, her, its, our, your, their
  • (f) Tính từ chỉ chất lượngclever, dry, fat, golden, good, heavy, square

Động tính từ trong tiếng Anh là các tính từ được cấu thành từ dạng:

Động từ + ing

Động từ + ed

Cả hai loại này cũng có thể được sử dụng như các tính từ thông thường khác. Trong đó:

  • Các động tính từ dạng động từ + ing (ví dụ amusing, boring, tiring, …) mang ý nghĩa chủ động và có nghĩa là "có sự tác động này".
  • Các động tính từ dạng động từ + ed (ví dụ amused, horrified, tired, …) mang ý nghĩa bị động và có nghĩa là "bị ảnh hưởng hay bị tác động theo cách này".

The play was boring. (The audience was bored.)

The work was tiring. (The workers were soon tired.)

The scene was horrifying. (The spectators were horrified.)

an infuriating woman (She made us furious.)

an infuriated woman (Something had made her furious.)

Câu hỏi: 

Với các danh từ số ít, số nhiều và các danh từ chỉ giống đực, giống cái thì cùng một tính từ sử dụng cho các loại danh từ này có khác nhau về form không ?

Câu trả lời là không. Chúng ta đều sử dụng cùng một form tính từ cho các loại danh từ này.

a good boy, good boys a good girl, good girls

NGOẠI TRỪ

 loại tính từ chỉ định. Với loại tính từ này, bạn sử dụng this, that trước danh từ số ít và sử dụng these, those trước danh từ số nhiều.

this cat, these cats

that man, those men

Nhiều loại tính từ/động tính từ có thể được theo sau bởi một giới từ. Chúng ta sẽ học về nó trong một chương riêng.

Ví dụ:

good at, tired of