Sách Giải Bài Tập và SGK

still Chúng ta dùng trạng từ  (vẫn) để đề cập tới hành động hay tình huống nào đó vẫn đang còn

still

Chúng ta dùng trạng từ  (vẫn) để đề cập tới hành động hay tình huống nào đó vẫn đang còn tiếp diễn, chưa thay đổi hay kết thúc:

- It's 10 o'clock and Tom is still in bed.

(Đã 10 giờ rồi và Tom thì vẫn ở trên giường.)

- When I went to bed, Jane was still working.

(Khi tôi đi ngủ, Jane vẫn đang làm việc.)

- Do you still want to go to the party or have you changed your mind?

(Bạn vẫn muốn tới dự bữa tiệc hay bạn đã đổi ý rồi?)

still

Trạng từ  thường đứng giữa câu cùng động từ. Bạn có thể tham khảo về vị trí của trạng từ trong chương trước.

not ... any more

not ... any longer

Any more

any longer

Ta dùng  hay  khi muốn nói tới một tình huống nào đó đã thay đổi.  và  đứng ở cuối câu:

- Ann doesn't work here any more (hay any longer). She left last month. (không nói 'Ann doesn't still work here')

(Ann không còn làm việc ở đây nữa. Cô ấy đã ra đi tháng trước.)

- We used to be good friends but we aren't any more. (hay any longer).

(Chúng tôi đã từng là bạn thân nhưng nay thì không còn kết bạn với nhau nữa.)

no longer

No longer

Bạn cũng có thể nói .  đứng ở giữa câu:

- Ann no longer works here.

(Ann không còn làm ở đây nữa.)

no more

Nhưng ta không dùng  theo cách này:

- We are no longer friends. (không nói 'we are no more friends')

(Chúng tôi không còn là bạn bè nữa.)

still

not ... any more

So sánh  và :

- Sheila still works here but Ann doesn't work here any more.

(Sheila vẫn làm việc ở đây còn Ann thì đã không làm ở đây nữa rồi.)

Yet = until now

yet

Yet

 (cho tới giờ). Ta hay dùng  trong những câu phủ định (I haven't finished yet) và trong các câu hỏi (have you finfshed yet?).  cho thấy người nói chờ đợi một hành động nào đó sẽ xảy ra. Yet thường đứng ở cuối câu:

Ví dụ:

- It's 10 o'clock and Tom hasn't got up yet.

(Đã 10 giờ mà Tom vẫn chưa dậy.- I'm hungry. Is dinner ready yet?)

(Tôi đói bụng rồi. Bữa ăn dọn ra chưa?)

- We don't know where we've going for our holidays yet.

(Chúng tôi chưa biết sẽ đi nghỉ mát ở đâu.)

yet

Chúng ta thường dùng  với thì hiện tại hoàn thành.

yet

still

So sánh  với :

- Jack lost his job a year ago and is still unemployed.

(Jack mất việc làm năm ngoái và hiện nay vẫn thất nghiệp.)

-Jack lost his job a year ago and hasn't found another job yet.

(Jack mất việc làm năm ngoái và hiện nay vẫn chưa tìm được việc khác.)

- Is it still raining?

(Vẫn đang mưa à?)

- Has it stopped raining yet?

(Trời đã tạnh mưa chưa?)

still

 cũng có thể dùng trong câu phủ định:

- She said she would be here an hour ago and she still hasn't come.

(Cô ấy đã nói sẽ có mặt ở đây cách đây một giờ mà bây giờ vẫn chưa đến.)

she hasn't come yet

still... not

Nói như trên cũng có nghĩa gần giống như nói . Nhưng  cho thấy cảm giác ngạc nhiên hay thiếu kiên nhẫn một cách rõ ràng hơn. Thử so sánh:

- I wrote to him last week. He hasn't replied yet.

(But I expect he will reply soon)

(Tôi viết thư cho anh ấy tuần trước. Anh ấy vẫn chưa trả lời. )

(Nhưng tôi đã chờ đợi rằng anh ấy sẽ sớm trả lời)

- I wrote to him months ago and he still hasn't replied.

(He should have replied before now)

(Tôi viết thư cho anh ấy mấy tháng trước vậy mà anh ấy vẫn chưa trả lời. )

(Lẽ ra anh ấy phải trả lời rồi)

already

already

    Ta sử dụng  để nói tới việc nào đó đã xảy ra sớm hơn dự tính.  thường được đặt giữa câu

Ví dụ:

- "When is Sue going on holiday?" "She has already gone." (= sooner than you expected)

("Khi nào thì Sue sẽ đi nghỉ?" "Cô ấy đã đi rồi." (= sớm hơn bạn nghĩ))

- Shall I tell Liz the news or does she already know?

(Tôi sẽ phải nói với Liz tin tức hay cô ấy đã biết rồi?)

- I've only just had lunch and I'm already hungry.

(Tôi vừa mới ăn trưa mà giờ đã thấy đói bụng rồi.)