Sách Giải Bài Tập và SGK

put out / get on / take off / run away Động từ ghép - Phrasal Verbs out / off

put out / get on / take off / run away 

Động từ ghép - Phrasal Verbs

out / off / up, 

inonupawayround
aboutoverbyoutoff
downbackthroughalongforward
Bạn có thể nói ... Đó là những . Ta thường sử dụng ... với những động từ chuyển động. Ví dụ:

out, off, up, 

get on

- The bus was full. We couldn't get on.

(Xe buýt đã chật. Chúng tôi không thể lên được.)

drive off

- A woman get into the car and drove off.

(Một người phụ nữ lên xe và phóng đi.)

come back

- Sally is leaving tomorrow and coming back on Saturday.

(Sally sẽ ra đi ngày mai và trở về vào thứ bảy.)

turn round

- When I touched him on the shoulder, he turned round.

(Khi tôi chạm vào vai anh ta, anh ta đã quay lại.)

Nhưng thường thì từ thứ hai này (...) làm cho động từ mang một nghĩa đặc biệt. Ví dụ:

break down

- Sorry I'm late. The car broke down. (= engine stopped working)

(Xin lỗi tôi tới muộn. Xe tôi bị hỏng. (= động cơ ngừng làm việc))

look out

- Look out! There's a car coming. (= be careful)

(Coi chừng! Có xe đang đi tới. (= hãy cẩn thận))

take off

- It was my first flight. I was nervous as the plane took off. (= went into the air)

(Đó là lần đầu tiên tôi đi máy bay. Tôi đã hồi hộp khi máy bay cất cánh.)

get up

- I was very tired this morning. I couldn't get up. (= get out of bed)

(Sáng nay tôi rất mệt. Tôi đã không thể dậy được. (= ra khỏi giường))

get on

- How was the exam? How did you get on? (= how did you do?)

(Kỳ thi thế nào? Bạn làm bài ra sao?)

get by

- My French isn't very good but it's enough to get by. (to manage)

Tiếng Pháp của tôi không tốt lắm nhưng cũng đủ để xoay sở.

Đôi khi động từ kép có giới từ theo sau. Ví dụ:

Động từ ghépGiới từVí dụ
run awayfrom

- Why are you run away from me?

(Sao anh cứ tránh tôi vậy?)

keep upwith

- You're walking too fast. I can't keep up with you.

(Anh đi nhanh quá. Tôi không thể theo kịp anh.)

look forwardto

- Are you looking forward to your holiday?

(Anh đang mong tới kỳ nghỉ phải không?)

cut downon

- Jack is trying to cut down on smoking. (= reduce smoking)

Jack đang cố gắng giảm hút thuốc lá.

Động từ kép có thể có túc từ (tân ngữ). Thường có hai vị trí có thể có của túc từ. Cho nên bạn có thể nói:

turned on the light.hoặc I turned the light on.
túc từtúc từ
Nếu túc từ là một đại từ thì chỉ có một vị trí cho nó:

turned

on

I  it  (không nói I turned on it)

Ví dụ khác:

1.

Could youfill in this form?
fill this form in?
Làm ơn điền vào mẫu đơn này.

nhưng

fill it in

They give me a form and told me to . (không nói 'fill in it'.)

(Họ đưa cho tôi mẫu đơn và bảo tôi điền vào đó.)

2.

Don'tthrow away this postcard.
throw this postcard away.
(Đừng vứt cái bưu thiếp đó đi.)

nhưng

I want to keep this postcard, so don't throw it away. (không nói throw away it)

(Tôi muốn giữ cái bưu thiếp này, vì thế đừng vứt nó đi.)

3.

Don'twake up the baby.
wake the baby up.
(Đừng làm đứa bé thức giấc.)

nhưng

The baby is asleep. Don't wake her up. (không nói wake up her)

(Đứa bé đang ngủ. Đừng làm cô bé thức giấc.)