Sách Giải Bài Tập và SGK

Nhiều trạng từ chỉ cách thức và một số trạng từ chỉ mức độ được hình thành bằng cách thêm

Nhiều trạng từ chỉ cách thức và một số trạng từ chỉ mức độ được hình thành bằng cách thêm đuôi ly vào sau tính từ tương ứng.

Tính từTrạng từ
gravegravely
immediateimmediately
slowslowly

a.

y

y

ily

 Với các tính từ tận cùng là : biến y thành i và thêm ly (ví dụ: happ => happ).

b.

e

 Với các tính từ tận cùng là : thêm đuôi ly như bình thường (ví dụ:extreme => extremely) ngoại trừ các trường hợp sau:

True => truly

Due => duly

Whole => wholly

c.

able/ible

 Với các tính từ tận cùng là : xóa e và sau đó thêm ly.

capable => capably

sensible => sensibly

d.

l

 Với các tính từ tận cùng là một nguyên âm + , bạn theo qui tắc:

beautiful => beautifully

final => finally

1.

good

well

 Trạng từ tương ứng của tính từ  là .

2.

Kindly

 có thể là tính từ hoặc trạng từ, nhưng với các tính từ tận cùng bằng đuôi ly khác (ví dụ: friendly, likely, lonely, …) thì không thể được sử dụng để làm trạng từ được và các tính từ này không có form cho trạng từ. Để khỏa lấp vào sự thiếu hụt này, bạn có thể sử dụng một trạng từ có nghĩa tương tự hoặc một cụm trạng từ.

likely (Tính từ) -- probably (Trạng từ)

friendly (Tính từ) -- in a friendly way (cụm trạng từ)

3.

 Một số trạng từ có nghĩa hẹp hơn hoặc mang nghĩa khác với tính từ tương ứng. Ví dụ:

Các trạng từ coldly, coolly, hostly, warmly được sử dụng chủ yếu để diễn ra cảm giảm.

We received them coldly, (in an unfriendly way)

They denied the accusation hotly, (indignantly)

She welcomed us warmly, (in a friendly way)

Nhưng

: warmly dressed = wearing warm clothes.

coolly = calmly/courageously or calmly/impudently;

He behaved very coolly in this dangerous situation.

presently = soon: He'll be here presently