Sách Giải Bài Tập và SGK

Một số trạng từ và cụm trạng từ có thể được đặt ở đầu câu hoặc mệnh đề và theo

Một số trạng từ và cụm trạng từ có thể được đặt ở đầu câu hoặc mệnh đề và theo sau là phép đảo ngược động từ.

Bảng dưới đây liệt kê một số trạng từ/cụm từ quan trọng trong trường hợp này:

Ví dụ:

hardly everon no accounthardly ... when
in no circumstancesonly in this wayonly by
neither/noronly then/whennever
scarcely everno sooner ... thanscarcely ... when
not onlyseldomnot till
nowhereso

- I haven't got a ticket. Neither /Nor have I.

(Tôi không có vé. Tôi cũng không.)

- I had never before been asked to accept a bribe.

(Chưa bao giờ trước đó tôi chưa bao giờ được yêu cầu nhận của đút lót cả.)

- Never before had I been asked asked to accept a bribe

(Chưa bao giờ trước đó tôi được yêu cầu nhận của đút lót cả.)

- They not only rob you, they smash everything too

(Chúng không những cướp của anh mà còn đập phá mọi thứ nữa.)

- Not only do they rob you, they smash everything too.

(Không những chúng cướp của anh mà còn đập phá mọi thứ nữa.)

- He didn't realize that he had lost it still he got home.

(Anh ta đã nhận ra rằng mình đã mất nó cho đến lúc về nhà.)

- Not till he got home did he realize that he had lost it.

(Đến khi về nhà anh ta mới nhận ra là mình đã mất nó.)

- This switch must not be touched on any account.

(Cái nút này không được đụng vào với bất cứ lý do gì.)

- On no account must this switch be touched.

(Với bất cứ lý do gì cũng không được đụng vào cái nút này.)

- He was able to make himself heard only by shouting.

(Anh ta có thể làm cho người khác nghe được mình chỉ bằng việc hét lên.)

- Only by shouting was he able to make himself heard.

(Chỉ bằng việc hét lên là anh ta có thể nghe được.)

- He became so suspicious that...

(Anh ta trở nên nghi ngờ đến nỗi...)

- So suspicious did he become that...

(Nghi ngờ đến nỗi anh ta trở nên...)

Ghi chú

: Đôi khi một động từ phủ định thứ hai trong một câu có thể được diễn đạt bởi sử dụng nor với phép đảo ngược động từ như trên:

He had no money and didn't know anyone he could borrow from.

He had no money, nor did he know anyone he could borrow from.

neither

Với tình huống này thì  thường ít sử dụng hơn.