Sách Giải Bài Tập và SGK

Một mệnh đề (Clause) là một phần của câu. Một câu có thể có hai hay nhiều mệnh đề. Ví

    Một mệnh đề (Clause) là một phần của câu. Một câu có thể có hai hay nhiều mệnh đề.

Ví dụ:

1.

Mệnh đề chính Mệnh đề phụ (Mệnh đề V-ing)

- Jim hurt his arm | playing tennis

(Jim bị đau tay khi đang chơi tennis.)

2.

Mệnh đề V-ing Mệnh đề chính

- Feeling tired, I went to bed early.

(Cảm thấy mệt, tôi đã đi ngủ sớm.)

"playing tennis"

"feeling tired"

-ing

Trong hai ví dụ trên,  và  là những mệnh đề 

-ing

Nếu mệnh đề  đứng ở đầu câu (như trong ví dụ thứ hai), chúng ta sử dụng dấu phảy (,) giữa hai mệnh đề.

V-ing

    Khi hai sự việc xảy ra ở cùng một thời điểm, bạn có thể sử dụng  cho một trong các động từ. Mệnh đề chính thường đứng ở đầu câu.

Ví dụ:

- I've just seen Carol. She's in the bar having a drink.

Tôi vừa nhìn thấy Carol. Cô ấy đang uống rượu trong quán,

(= cô ấy đang ở trong quán rượu và đang uống rượu)

- A man ran out of the house shouting.

(Một người đàn ông đã chạy ra khỏi nhà và la to.)

(Anh ấy đã chạy ra khỏi nhà và đang la)

- Do something! Don't just stand there doing nothing!

(Hãy làm cái gì đi! Đừng có đứng đấy mà không làm gì cả!)

mệnh đề v-ing

mệnh đề -ing

    Chúng ta cũng sử dụng  khi một hành động xảy ra trong khi đang xảy ra một hành động khác. Chúng ta sử dụng  cho hành động dài hơn.

Ví dụ:

- Jim hurt his arm playing tennis.

(= trong khi anh ấy đang chơi tennis)

(Jim bị đau tay khi đang chơi tennis.)

- Did you cut yourself shaving?

(= trong khi đang cạo râu)

(Anh bị xước khi cạo râu à?)

mệnh đề -ing

while

when

    Bạn cũng có thể sử dụng  sau  và .

Ví dụ:

- Jim hurt his arm while playing tennis.

(Jim bị đau tay trong lúc đang chơi tennis.)

- Be careful when crossing the road.

(Hãy cẩn thận khi sang đường.)

having (done)

    Khi một hành động xảy ra trước một hành động khác, chúng ta sử dụng  cho hành động đầu tiên.

Ví dụ:

- Having found a hotel, we looked for somewhere to have dinner.

(Sau khi đã tìm được khách sạn, chúng tôi tìm nơi nào đó để ăn chiều.)

- Having finished her work, she went home.

(Sau khi hoàn tất công việc, cô ấy đã đi về nhà.)

after + V-ing

Bạn cũng có thể sử dụng :

- After finishing her work, she went home.

V-ing

doing

having done

    Nếu một hành động ngắn theo sau một hành động ngắn khác, bạn có thể sử dụng dạng  đơn giản ( thay cho ) cho hành động đầu:

Ví dụ:

- Taking a key out of his pocket, he opened the door.

Lấy chìa khóa ra khỏi túi, anh ấy mở cửa.

Các cấu trúc này thường được sử dụng nhiều trong văn viết hơn là trong văn nói của tiếng Anh.

mệnh đề V-ing

Mệnh đề -ing

    Bạn có thể sử dụng  để giải thích một sự việc hay để nói tại sao ai đó làm một công việc nào đó.  thường đứng trước.

Ví dụ:

- Feeling tired, I went to bed early.

(Cảm thấy mệt, tôi đã đi ngủ sớm.)

(=vì tôi thấy mệt)

- Being unemployed, he hasn't got much money.

(Bị thất nghiệp, anh ấy không có nhiều tiền.)

(=vì anh ta đang thất nghiệp)

- Not having a car, she finds it difficult to get around.

(Không có xe, cô ấy thấy khó khăn để đi đâu đó.)

(=bởi vì cô ấy không có xe hơi)

- Having already seen the film twice, I didn't want to go to the cinema.

(Đã xem phim đó hai lần, tôi không muốn đi xem nữa.)

(=vì tôi đã xem phim đó hai lần)

Các cấu trúc này thường được sử dụng nhiều trong văn viết hơn là trong văn nói của tiếng Anh.