Sách Giải Bài Tập và SGK

Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề

Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.

the

    Sử dụng mạo từ xác định  ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.

a

an

    Sử dụng mạo từ bất định  hoặc  khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.

the

the

Trong chương trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu cách sử dụng mạo từ  trong tiếng Anh. Chương này mình sẽ trình bày các trường hợp không sử dụng mạo từ xác định .

Mạo từ xác định the không được sử dụng:

  • 1, Trước các tên chỉ nơi chốn (ngoại trừ các tên đã được liệt kê trong chương trước) hoặc trước các tên chỉ người.
  • 2, Trước các danh từ mang nghĩa trừu tượng, ngoại trừ khi chúng được sử dụng trong một tình huống cụ thể:Men fear deathbutThe death a/the Prime Minister left his party without a leader.
  • 3, Sau một danh từ trong dạng sở hữu cách, hoặc một tính từ sở hữu:the boy's uncle= the uncle of the boy It is my (blue) book= The (blue) book is mine
  • 4, Trước tên các bữa ăn ngoại trừ khi đó là các bữa ăn đặc biệt (ăn mừng, bữa tiệc chào mừng ai đó):The Scots have porridge/or breakfastnhưngThe wedding breakfast was held in her/other's house.
  • 5, Trước tên các trò chơi:He plays golf
  • 6, Trước các phần của cơ thể con người và quần áo khi chúng đi kèm với tính từ sở hữu:Raise your right hand.Nhưng các câu:She seized the child's collar.I patted his shoulder.The brick hit John's face.Cũng có thể được diễn đạt như sau bởi sử dụng mạo từ the:She seized the child by the collar.I patted him on the shoulder.The brick hit John in the face.Tương tự trong câu bị động:He was hit on the head.He was cut in the hand.